zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
16.11.2019

VZOROVÝ NOUZOVÝ PLÁN - 1. Postupy pro záchranu, resuscitaci a převoz zraněného

VZOROVÝ NOUZOVÝ PLÁN

 

 1. Postupy pro záchranu, resuscitaci a převoz zraněného
 2. Zajistit lékárničku vybavenou pro poskytování první pomoci při potápění.
 3. Zajistit řešení dopravy postiženého na břeh.
 4. V případě potřeby okamžitě zahájit resuscitaci.
 5. Po zahájení resuscitace použít aplikaci Záchranka, případně volat ZZS (155) včetně popisu příjezdové cesty a upozornění, že jde o potápěčskou nehodu, a to:

- za přítomnosti více zachránců ihned,

- za přítomnosti jediného zachránce po 5–8 cyklech oživování.

 

 1. Použití kyslíku v rámci první pomoci
 2. Zajistit zařízení umožňující poskytování kyslíku v rámci první pomoci se zásobou čistého kyslíku nejméně na 20 min při minimální dodávce               15 l/min.
 3. V pohotovosti osoba obeznámená s používáním tohoto zařízení.

 

 1. Informace o nejbližším lékařském zařízení                                          včetně údajů o umístění barokomory
 2. Předem vyhledat polohu takových lékařských zařízení (případně zadat             do palubní GPS).
 3. Předem vyhledat nejbližší barokomoru (http://www.cmas.cz/stranka-pro-instruktory-55).


7.2.2019

Zpráva z jednání výcvikové komise

Zasedání VK SPČR 1/2019

Lachtan Brno, 25. a 26. ledna

Prvního zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) v letošním roce se zúčastnili J. Hovorka, P. Hruška, M. Nachtigal, L. Šefc, J. Jahns, I. Kratochvíl, A. Růžička a V. Vrbovský. 

 

Projekt optimalizace výcviku. Podstatnou část svého zasedání věnovala VK výstupům z workshopu uskutečněného počátkem prosince 2018 v Egyptě. Instruktážní videa k vybraným cvikům postupně zpracovává J. Zetek. Výcviková komise se zaměřila na výběr fotografií pořízených v rámci workshopu pro účely dalšího využití. Doprovodné texty k jednotlivým cvikům připravuje J. Hovorka.

Informace z technického výboru (TC) CMAS. Jedná se o výbor CMAS pro výcvik, jehož členem je od roku 2017 L. Šefc, který si zde díky vlastní aktivitě vybudoval důležitou pozici s možností zasahovat do tvorby a úpravy standardů. Efektivitu jednání TC CMAS však snižují nedostatečná jazyková vybavenost některých členů a laxní přístup k operativnímu projednávání připomínek, návrhů apod. prostřednictvím elektronické komunikace.

Náměty ze Semináře instruktorů SPČR 2018. Výcviková komise se postupně zabývá řešením námětů ze strany instruktorského sboru, které byly prezentovány na semináři instruktorů. Týkaly se umístění seznamu barokomor v ČR na web (již splněno), dále vytvoření vzoru nouzového plánu z hlediska splnění nároků příslušných technických norem a jeho zveřejnění na webu, a také sladění bezpečnostních a výcvikových standardů SPČR s požadavky technických norem na přítomnost zařízení pro podávání kyslíku v rámci poskytování první pomoci při jakékoli potápěčské činnosti.

Upgrade resuscitační figuríny. Existuje možnost propojení resuscitační figuríny Little Anne s PC, případně s příslušně vybavenou aplikací Android za účelem přesného vyhodnocování účinnosti prováděných úkonů. Cena cca 3.500 Kč, podrobné informace na vyžádání u člena VK A. Růžičky.

Prodlužování doby platnosti instruktorských oprávnění v roce 2019. V souladu s čl. 5.1.8 platných VS SPČR pověřuje VK k prodlužování doby platnosti instruktorských kvalifikačních stupňů na základě splnění předepsaných podmínek: za SČP J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorku a L. Šefce; za SPMS I. Kratochvíla, A. Růžičku a V. Vrbovského.

Objednávání kvalifikačních karet. Výcviková komise důrazně upozorňuje na přesné dodržování postupu vyžadovaného sekretariátem SČP. Tento požadavek zahrnuje veškeré kvalifikační karty včetně specializačních a v plné míře platí i pro školitele instruktorů pověřené VK k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikačních stupňů.

Příští zasedání VK je plánováno na 5. a 6. dubna 2018.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR


14.10.2018

Zpráva z výcvikové komise - Rekapitulace výcvikových akcí SPČR

Zasedání VK SPČR 3/2018

 Brno, 21. a 22. září

Zářijové zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo na potápěčské základně brněnského Lachtanu za účasti J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorky, M. Nachtigala, J. Zetka, J. Holopírka, A. Růžičky a V. Vrbovského. 

 

   Rekapitulace výcvikových akcí SPČR:

- Školení z potápěčské teorie. Uskutečněno 16. - 18. 2. na Lachtanu Brno za účasti více než 20 zájemců. Akce dle vyjádření pozdějších účastníků školení z metodiky potápěčského výcviku v rámci přípravy na získání instruktorské kvalifikace splnila svůj účel a bylo by dobré, aby se vrátila do režimu každoročního opakování.

- Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku. Uskutečněno dle plánu ve dnech 10. - 11. 3. v Neratovicích za účasti 3 zájemců o získání instruktorské kvalifikace.

- Workshop k vedení potápěčského výcviku. Nekonáno, protože absolventům školení z metodiky nevyhovoval původně plánovaný termín (24. - 25. 3.) ani dva další termíny (!) nabídnuté vedoucím akce.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP. Uskutečněno dle plánu 18. - 20. 5. na Barboře, školitelé M. Haták a J. J. Čermák. Základní program dle platných VS, tematická nadstavba se zaměřila na závaznost technických norem a výcvikových standardů pro potápěčský výcvik, používání Dekompresních tabulek SPČR 2018 a Zkušebních testů SPČR 2018. Z vyhodnocení akce mj. vyplynula potřeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitě a uspořádání výstroje používané instruktory.

- Zkoušky na instruktory CMAS I1 a I2. Uskutečněno dle plánu 25. - 27. 5. na Barboře před zkušební komisí ve složení L. Šefc (předseda), J. J. Čermák a M. Haták. Na těchto zkouškách byly použity Zkušební testy SPČR 2018 a Dekompresní tabulky SPČR 2018. Dostavili se dva zájemci, instruktorskou kvalifikaci (CMAS I2) získal jeden.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS. Uskutečněno dle plánu 5. - 7. 10. ve Svobodných Heřmanicích, školitelé A. Růžička, V. Vrbovský a J. Holopírek. Základní program dle platných VS, tematická nadstavba se zaměřila na závaznost technických norem a výcvikových standardů pro potápěčský výcvik, používání Dekompresních tabulek SPČR 2018 a Zkušebních testů SPČR 2018.

- Seminář instruktorů SPČR 2018. Uskuteční se 24. a 25. 11. v Říčanech u Brna. V době zveřejnění tohoto příspěvku VK pracuje na zajištění programu semináře.

   Workshop VK k optimalizaci výcviku:

   Členové VK L. Šefc a P. Hruška připravili projekt a scénář akce pod názvem Metodika workshop VK Rudé moře, který byl projednán a schválen vedením SPČR včetně přidělení finančních prostředků. Týdenní soustředění v rámci tohoto projektu se uskuteční v Egyptě počátkem letošního prosince. Jeho cílem je optimalizace postupů při výcviku v rekreačním přístrojovém potápění, zejména nácviku řešení krizových situací. Výstupem bude volba jednotných postupů tohoto nácviku včetně současně pořizované foto a video dokumentace jako základního materiálu k dalšímu zpracování, aby jako finální produkt mohl v roce 2019 vzniknout ucelený metodický soubor určený instruktorskému sboru SPČR. Očekávaným benefitem je standardizace výcviku a zvýšení jeho bezpečnosti.

   Realizací projektu VK pověřila devítičlennou pracovní skupinu pod vedením L. Šefce; dalšími členy této pracovní skupiny jsou J. J. Čermák, M. Haták, J. Hovorka, P. Hruška, I. Kratochvíl, M. Nachtigal, A. Růžička a J. Zetek.

   Implementace CCR Liberty:

   Na základě instruktorského výcviku s tímto typem rebreatheru, absolvovaného ve shodě s příslušnými požadavky CMAS, byl člen instruktorského sboru SPČR J. Šejba certifikován na kvalifikaci CCR Rebreather Instructor.

 

Příští zasedání VK je plánováno na 23. listopadu 2018.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR

 


14.10.2018

Školení instruktorů - 5.-7.10.2018 Svobodné Heřmanice

ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ 2018

 

Svaz potápěčů Moravy a Slezska uspořádal školení instruktorů SPČR. Konalo se o víkendu 6. a 7. října na potápěčské základně ve Svobodných Heřmanicích pod taktovkou hlavního organizátora V. Vrbovského. V rámci zaměstnání zaměřeného na poskytování neodkladné první pomoci se účastníci školení mimo jiné seznámili s obsluhou automatických defibrilátorů (AED), na jejichž používání při záchraně je kladen rostoucí důraz. Zazněly rovněž prezentace k dekompresním postupům, aktualizovaným zkušebním testům a k technickým normám ČSN EN upravujícím výcvik v rekreačním přístrojovém potápění. Školení absolvovalo 13 účastníků. Jeho potápěčská část, ve které si instruktoři hladce poradili s řešením simulované krizové situace, proběhla ve vodách místního zatopeného lomu. 


6.10.2018

Tabulka - Objednávka registrace kvalifikace SPČR / CMAS

V příloze naleznete tabulku pro instruktory na objednávku registrace kvalifikace SPČR / CMAS ( objednávky karet ).


7.2.2018

Zápis ze zasedání VK SPČR 1/2018

Zasedání VK SPČR 1/2018

Lachtan Brno, 26. a 27. ledna

První letošní zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo za účasti J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorky, P. Hrušky, M. Nachtigala, J. Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičky a V. Vrbovského. 

 

Změna termínu instruktorských zkoušek. Upozorňujeme zájemce o získání kvalifikace CMAS I1 a CMAS I2 na přesun termínu zkoušek. Z důvodu obsazenosti výcvikového střediska Barbora v době původně plánovaného konání akce (1. - 3. 6.) jsou tyto zkoušky přeloženy na 25. - 27. květen.

Projekt přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci. VK připravuje návrh projektu komplexní přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci. Jedná se o intenzivní týdenní program zahrnující školení z potápěčské teorie včetně prostoru pro konzultace dle potřeb účastníků, školení z metodiky vedení výcviku, workshopu k vedení výcviku a zakončený zkouškami na CMAS I1 a CMAS I2. V případě zájmu ze strany potápěčské obce SPČR je předpoklad zařazení tohoto projektu do nabídky výcvikových akcí v roce 2019.

Pověření k prodlužování doby platnosti instruktorských oprávnění. V souladu s čl. 5.1.8 platných VS SPČR pověřuje VK k prodlužování doby platnosti instruktorských kvalifikačních stupňů na základě splnění předepsaných podmínek J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorku a L. Šefce za SČP a J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičku a V. Vrbovského za SPMS.

Potápěčský deník. Po úspěšné aktualizaci potápěčského průkazu s integrovanou deníkovou částí přistoupila VK k přípravě vydání samostatného potápěčského deníku určeného uživatelům, kteří vyčerpají kapacitu deníkové části průkazu.

Standard pro potápění tělesně postižených. V loňském roce připravila VK výcvikové směrnice pro potápění tělesně postižených, které byly prezidii SČP a SPMS schváleny ke dni 8. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018.

Výcvik s CCR Liberty. Po prostudování příslušné dokumentace k výcviku s CCR Liberty potvrdila VK shodu s požadavky CMAS a pokračuje v jednání o implementaci tohoto segmentu technického potápění do výcvikového systému CMAS/SPČR.

Příští zasedání VK je plánováno na 6. a 7. dubna 2018.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR

 


16.12.2017

Nové dekompresní tabulky SPČR 2018

Dekompresní tabulky SPČR 2018

 

   S účinností od 1. 1. 2018 přechází náš výcvikový systém CMAS/SPČR na Dekompresní tabulky SPČR 2018, které mají oproti dosavadním výrazně jednodušší algoritmus vyhledávání dekompresních postupů. Děje se tak v zájmu zjednodušení výcviku a jeho přiblížení současné praxi v rekreačním potápění, kde více než 95 procent dekompresí řeší potápěčské počítače jako dnes už neodmyslitelná součást výstroje.  Členové instruktorského sboru SPČR byli s těmito tabulkami včetně manuálu seznámeni na školeních instruktorů, na semináři instruktorů i prostřednictvím instruktorské e-konference.

   Dekompresní tabulky SPČR 2018 můžete od 1. 1. 2018 za 60 Kč zakoupit na obvyklých prodejních místech SPMS (viz Informace pro členy - Prodej).


4.12.2017

Zasedání VK SPČR 4/2017

Zasedání VK SPČR 4/2017

Říčany u Brna, 24. listopadu

Poslední letošní zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo v předvečer Semináře instruktorů SPČR 2017 za účasti členů VK J. J. Čermáka, J. Hovorky, P. Hrušky, J. Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičky a V. Vrbovského. Na tomto zasedání se VK zabývala mj. následujícími tématy:

 

Výcvikové akce SPČR v roce 2018. VK sestavila roční kalendář výcvikových akcí. Pro zájemce o získání instruktorské kvalifikace to tradičně budou školení z metodiky vedení potápěčského výcviku (10. - 11. března), workshop z vedení potápěčského výcviku (24. - 25. března) a zkoušky na CMAS I1 a I2 (1. - 3. června). Pro stávající členy instruktorského sboru jsou vypsány dva termíny školení instruktorů v rámci plnění požadavků na prodloužení platnosti instruktorských kvalifikací (18. - 20. května a 5. - 7. října). Seminář instruktorů SPČR 2018 se uskuteční 24. - 25. listopadu.

   Zájemcům o instruktorskou kvalifikaci VK připomíná, že jejich vědomosti musí odpovídat úrovni vstupní kvalifikace, tzn. CMAS P3! Přes logickou samozřejmost této podmínky je dlouhodobě nejčastější příčinou neúspěchu u instruktorských zkoušek právě nedostatečná úroveň vědomostí. Proto je zde jako každý rok nabídka intenzivního školení z teorie v rozsahu CMAS P3 včetně praktických zaměstnání z resuscitace a podávání kyslíku v rámci první pomoci (16. - 18. února, Lachtan Brno, přihlášky přijímá vedoucí školení J. Jahns; jahns@seznam.cz).

Nové dekompresní tabulky. Od 1. 1. 2018 budeme v zájmu zjednodušení výcviku a jeho přiblížení současné praxi v rekreačním potápění (95+ procent dekompresí řeší potápěčské počítače jako dnes už neodmyslitelná součást výstroje) používat Dekompresní tabulky SPČR 2018 s výrazně snazším algoritmem oproti stávajícím. Členové instruktorského sboru byli s těmito tabulkami včetně manuálu seznámeni na školeních instruktorů, na semináři instruktorů i prostřednictvím e-konference. Najdete je rovněž na tomto webu v sekci Informace z výcvikové komise.

Jednotná prezentace pro výcvik CMAS P1. Ve výhledu na příští rok je další zjednodušení výcviku v podobě vytvoření moderní a jednotné prezentace pro výcvik na kvalifikační stupeň CMAS P1, kterou VK schválila jako téma kandidátské práce svého člena J. Zetka v rámci jeho přípravy na získání kvalifikace školitele instruktorů (CMAS I3).

Potápěčský deník. Po úspěšné aktualizaci potápěčského průkazu s integrovanou deníkovou částí pokračuje VK přípravou vydání samostatného potápěčského deníku určeného uživatelům, kteří vyčerpají kapacitu deníkové části průkazu. 

Standard pro potápění tělesně postižených. V letošním roce připravila VK výcvikové směrnice pro potápění tělesně postižených, které nyní procházejí schvalovací procedurou v prezidiích členských svazů SPČR s předpokladem nabytí účinnosti 1. 1. 2018.

Zkušební testy. Aktualizace sborníku zkušebních testů z potápěčské teorie pokračuje tak, aby včetně tabulky správných odpovědí mohl být zveřejněn nejpozději v I. čtvrtletí 2018. Poslední téma procházející úpravou je Plavidlo, u kterého se VK v zájmu zjednodušení výcviku rozhodla pro razantní redukci. 

Potápění dětí. O vystoupení na téma potápění dětí požádala E. Lánová, která se této oblasti výcviku dlouhodobě úspěšně věnuje. Zdůraznila, že jde o vysoce specializovanou činnost, kterou nelze zaměňovat se standardním výcvikem v rekreačním potápění kvůli řadě odlišností vyplývajících z psychických i fyzických zvláštností cílové skupiny. Potápění dětí klade mimořádné nároky na odbornost instruktora, který musí mít kvalifikaci pro danou oblast výcviku (www.cmas.cz-potápěčské kurzy-Potápění dětí), proto důrazně varovala před živelným přístupem. Dále uvedla, že finanční podporu tohoto segmentu ze strany potápěčských svazů není vhodné poskytovat plošně, ale je zapotřebí podporu jednoznačně nasměrovat do těch klubů, které se potápění dětí věnují aktivně, bezpečně a v souladu s výše uvedeným standardem SPČR. E. Lánová rovněž nabídla, že v návaznosti na výše uvedený základní standard vytvoří návrh osnovy pro jednotlivé kvalifikační stupně potápění dětí.

Implementace CCR Liberty do CMAS/SPČR. V rámci pokračování implementace CCR Liberty do výcvikového systému CMAS/SPČR byly členům VK poskytnuty materiály zaslané J. Šimánkem. Po jejich detailním prostudování ve smyslu posouzení shody s požadavky CMAS pro danou oblast výcviku se VK tomuto tomuto tématu bude věnovat na příštím zasedání.

Žádosti o instruktorské kvalifikační karty. Veškeré žádosti o instruktorské kvalifikační karty včetně specializačních musí být realizovány cestou oficiální objednávky; samotné zápisy ze zkoušek, školení instruktorů či jiných akcí nejsou pro účely vystavování instruktorských kvalifikačních karet dostačující. Za splnění uvedeného požadavku odpovídají organizátoři konkrétních zkoušek a školení.

   Výcviková komise děkuje aktivním členům instruktorského sboru za práci na poli potápěčského výcviku v roce 2017 a přeje úspěšnou instruktorskou činnost v roce nadcházejícím. Vzhůru dolů!

Příští zasedání VK je plánováno na 26. a 27. ledna 2018 v Brně.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR

 


30.10.2017

ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE A AUTOMATIZOVANÁ EXTERNÍ DEFIBRILACE DOSPĚLÝCH

Materiál pro výcvik ( instruktory ) ale nejen pro ně.


30.10.2017

Základní neodkladná resuscitace dospělých s použitím AED

Materiál pro výcvik ( instruktory ) ale nejen pro ně.


25.6.2017

Zpráva ze zasedání VK SPČR

Zasedání VK SPČR 3/2017

Strážnice, 9. a 10. června

Červnové zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo za účasti J. J. Čermáka, J. Hovorky, P. Hrušky, M. Nachtigala, L. Šefce, J. Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičky a V. Vrbovského. Na tomto zasedání VK bylo mj. projednáno:

 

Výcvikové akce SPČR dle ročního kalendáře (květen a červen 2017):

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP se uskutečnilo za účasti 22 instruktorů ve dnech 12. - 14. května na Barboře pod vedením lektorů J. J. Čermáka, M. Hatáka a J. Zetka.

- Zkoušky na instruktorské kvalifikace CMAS I1 a CMAS I2 proběhly 2. - 4. června na Barboře. Zkušební komise ve složení L. Šefc (předseda), J. Hovorka a J. J. Čermák přijala ke zkouškám 6 uchazečů, z nichž polovina nezvládla úvodní písemnou část zkoušek (zkušební testy a/nebo dk příklady). Kvalifikaci CMAS I2 získali I. Horák a P. Tuček, kvalifikaci CMAS I1 T. Fanderlik. V případě potřeby lze uvažovat o vypsání podzimního termínu zkoušek pro další uchazeče.

Potápěčské průkazy: VK schválila finální návrh aktualizovaného průkazu; v době uveřejnění tohoto příspěvku již probíhá příprava tisku. Byla zachována dosavadní koncepce, kdy je součástí průkazu deníková část. Oddělený deník pro zaznamenávání dalších ponorů bude řešen v další fázi.

Zkušební testy: V rámci inovace sborníku testů z teorie zbývá dořešit a zpracovat poslední téma, kterým je Plavidlo. 

Dekompresní tabulky:   J. Hovorka představil finální podobu nových svazových dekompresních tabulek včetně plastové verze pro praktické použití a zalaminované verze pro výuku. Výše uvedené je součástí kompletního materiálu včetně manuálu a dalších souborů. Členové VK mají nyní možnost vyjádřit event. poslední připomínky; kompletní materiál obdrží instruktoři e-mailem v průběhu IV. čtvrtletí 2017. Těmto dekompresním tabulkám a postupům bude rovněž věnována prezentace na semináři instruktorů ve dnech 25.a 26. listopadu.

Žádosti o instruktorské kvalifikační karty: Veškeré žádosti o instruktorské kvalifikační karty včetně specializačních musí být realizovány cestou oficiální objednávky; samotné zápisy ze zkoušek, školení instruktorů či jiných akcí nejsou pro účely vystavování instruktorských kvalifikačních karet dostačující. Za splnění uvedeného požadavku odpovídají organizátoři konkrétních zkoušek a školení.

Příští zasedání VK je plánováno na 22. a 23. září v Brně.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR

 


6.2.2017

Bezpečnostní směrnice SPČR

Bezpečnostní směrnice SPČR  v  příloze


6.2.2017

Výcvikové směrnice SPČR

Výcvikové směrnice SPČR v příloze