zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět

Potápěčská literatura od J. Jahnse

Z nostalgických důvodů zveřejňujeme popis materiálů sepsaný J. Jahnsem:

Stručná charakteristika učebnic, které jsem sepsal: Učebnice byly většinou sepsány pro potřeby žáků, účastnících se mých kurzů. Mají formát A4 a kroužkovou vazbu. Tam, kde to bylo pro výklad potřebné, byly vloženy obrázky možná nepříliš vydařené, avšak, doufám, svému účelu vyhovující.

 

Potápění s nitroxem je učebnice pro stupeň CMAS Nitrox Diver (Basic), tedy pro potápěče s nitroxem o obsahu kyslíku do 40 %. Obsahuje vše, co je na tento stupeň vyžadováno, tedy výklad o výhodách nitroxu a jejich využití i způsoby, jak  se vyvarovat nebezpečí, plynoucího ze zvýšeného parciálního tlaku kyslíku.

 

Potápění s nitroxem II je učebnice pro stupeň CMAS Advanced Nitrox Diver, tj. pro potápěče s nitroxem o obsahu kyslíku přes 40 %, tedy až do 100 %.  Kromě úvodního shrnutí obsahu základního kurzu se detailněji zabývá působením kyslíku na organizmus, principem akcelerované dekomprese dýcháním směsí se zvýšeným obsahem kyslíku včetně některých dekompresních tabulek. Zabývá se i základními vztahy pro míchání nitroxů.

 

Míchání dýchacích směsí (nitrox, trimix) je učebnice ke kurzu míchání směsí. Úvod je věnován fyzikálním podkladům a fyziologickým mezím pro míchání nitroxů, dále jsou probrány jednotlivé metody jejich míchání a možnosti těchto metod. Detailní výpočty jsou aplikovány včetně příkladů na míchání pomocí míchačky a metodou parciálních tlaků. Důraz je položen i na bezpečnost, jsou popsány způsoby zajištění zařízení pro kyslíkové využití. Druhá část učebnice je věnována rozšíření na míchání trimixů včetně příslušných výpočtů a tabulek. Pro kurz míchání nitroxu slouží první část, sepsaná rovněž v samostatné učebnici Míchání dýchacích směsí (nitrox).  

 

Potápění s trimixem je učebnice ke kurzu CMAS Trimix Diver, která zahrnuje učivo pro potápění jak s normoxickým, tak s hypoxickým trimixem. Kromě fyzikálních a fyziologických základů se zabývá dekompresí, jejím modelováním včetně hloubkových zastávek, detailněji rozebírá působení jednotlivých plynů ve směsi, plánování akcí i ponorů, léčbu dekompresních problémů, míchání směsí a výstroj pro hloubkové ponory. V závěru je uvedena řada odkazů na související webové stránky.

 

Potápěčské dýchací přístroje je název, k němuž asi mělo být přidáno – principy, jelikož jde především o objasnění jak přístroje fungují. Jsou zde vysvětleny základní principy, které musí přístroje splňovat a je provedeno roztřídění přístrojů. Popsány jsou funkční principy jednotlivých typů rebreatherů i plicních automatik a stručně i souprava přilbového potápěče. Rovněž je zde popsán základní způsob hodnocení dýchacího přístroje. Základem pro tuto publikace byla obrázková brožurka Ing. Břetislava Vaisara  „Potápěčská dýchací technika ve schématech“.

 

Podklady k výpočtům dekompresních tabulek Bühlmann/SUSV 1986 je brožurka, jejíž vydání se mělo konat dříve (v rámci publikace pro stupeň P***), jelikož byla přislíbena při vydání dekompresních tabulek zmíněných v titulu. Je zde popsáno jak byly vypočítávány jednotlivé údaje v základních tabulkách (pomocí kalkulačky je možno při čtení výpočet i provádět), co vyjadřují opakovací skupiny i jak se stanoví doby do odlety. V dodatku jsou stručně uvedeny údaje a postup k výpočtu dekomprese pro směsi dýchacích plynů a stanovení hloubkových zastávek pomocí gradientních faktorů.

 

Vedení malého plavidla na moři pro potápěče je jakousi reedicí brožurky napsané a vydané již v roce 1991. Jen málo je v ní změněno, obrázky jsou však o mnoho čitelnější a některé byly přidány.