zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
13.11.2015

Potápěčské a instruktorské kvalifikace SPČR/CMAS

Úvod do potápění

Jde o úvodní seznámení s potápěním, nikoliv o potápěčskou kvalifikaci. Uskutečňuje se na bazénu nebo v mělčí mořské zátoce s čistou vodou pod přímým dozorem instruktora. Minimální věk zájemce: 12 let. Zájemce je seznámen s potápěčskou výstrojí, způsobem jejího použivání, s působením tlaku na organizmus i výstroj a zvládnůtí jeho důsledků. Ponor je proveden v doprovodu instruktora do hloubky maximálně 5 metrů na dobu 10 – 15 minut.  

Potápěč s doprovodem

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou

výstroj a vycvičený k potápění ve volné vodě (pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na hladině) v doprovodu vedoucího potápěče k bezdekompresním ponorům do hloubky maximálně 12 metrů.

Vstupní požadavky: Minimální věk 12 let, uplavat na hladině 50 m bez základní potápěčské výstroje

nebo jiných pomůcek a udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním).

Kvalifikace Potápěč s doprovodem, oprávnění jejího držitele

a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům

ČSN EN 14153-1.

 

Potápěč Junior SPČR.

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat kompletní potápěčskou

výstroj a vycvičený k potápění ve volné vodě v doprovodu zákonného

zástupce nebo jím pověřené osoby o kvalifikaci nejméně CMAS P** do hloubek do 10 metrů.

Po absolvování celkem 10 ponorů ve volné vodě a dovršení věku14 let se může přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň CMAS P*.

Vstupní požadavky: Minimální věk 12 let, uplavat na hladině 200 m bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek a udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním).

 

Potápěč CMAS P*.

Samostatný potápěč s oprávněním potápět se (pouze za dobrých přírodních podmínek a s odpovídajícím zajištěním na hladině) ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P*

a/nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m a v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes větších. Dále provádět ponory, které nevyžadují dekompresní zastávky a účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky: Minimální věk 14 let, uplavat na hladině 200 m bez základní potápěčské výstroje

nebo jiných pomůcek a udržet se 5 minut na hladině (šlapáním vody a/nebo splýváním).

Kvalifikace Potápěč CMAS P*, oprávnění jejího držitele

a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům ČSN EN 14153-2y

 

Potápěč CMAS P**.

Plně vycvičený potápěč oprávněný potápět se ve volné vodě s držiteli nejméně stejné kvalifikace, do 20 metrů s držiteli kvalifikace Potápěč CMAS P*

do hloubky maximálně 20 m a jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba potápět se

ve volné vodě s držitelem kvalifikace Potápěč Junior SPČR do 10 metrů. Dále je oprávněn vykonávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího a účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky: Minimální věk 15 let a být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P*

nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR.

 

Potápěč CMAS P***.

Vedoucí potápěč oprávněný potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů a doprovázet Potápěče s doprovodem i držitele kvalifikace CMAS P* do hloubek, které jim umožňuje jejich oprávnění. Dále pak vykonávat funkci vedoucího potápěče, pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku (bez jejich výuky nebo hodnocení) a účastnit se vybraných specializačních kurzů.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let.

Kvalifikace Potápěč CMAS P***, oprávnění jejího držitele

a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům

ČSN EN 14153-3

 

Instruktorem potápění se může stát člen zemského svazu

SPČR, který je držitelem kvalifikačního stupně CMAS P*** nebo potápěčské

kvalifikace jiného systému určené SPČR a který má dostatečné

znalosti a pedagogické schopnosti k vykonávání instruktorské

činnosti.

 

Instruktor CMAS I*.

Asistent instruktora přístrojového potápění oprávněný vést Úvod do potápění, vyučovat teorii a hodnotit vědomosti cvičenců na kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem a pod dohledem instruktora s kvalifikacínejméně CMAS I** získávat zkušenosti při výuce teorie i výcviku a hodnocení vědomostí a dovedností cvičenců na potápěčské kvalifikační stupně.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let, držitelstupně CMAS P***nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR a musí doložit, že v uplynulých dvou letech absolvoval školení SPČR z metodiky vedení výcviku.

Kvalifikace Instruktor CMAS I*, oprávnění jejího držitele a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům ČSN EN 14413-1.

 

Instruktor CMAS I**.

Instruktor přístrojového potápění oprávněný vést ÚDP a výcvik na všechny potápěčské kvalifikační stupně CMAS, vykonávat dohled nad držiteli kvalifikace CMAS I* a pověřovat je činnostmi v rámci jejich oprávnění. Dále pomáhat při výcviku na instruktorský kvalifikační stupeň CMAS I* a vést vybrané specializační kurzy.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let, držitele kvalifikačního stupně CMAS P***

nebo CMAS I* a musí doložit, že v uplynulých dvou letech absolvoval školení SPČR z metodiky vedení výcviku.

Kvalifikace Instruktor CMAS I**, oprávnění jejího držitele

a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům

ČSN EN 14413-2.

 

Instruktor CMAS I***.

Školitel instruktorů přístrojového potápění oprávněný oprávněný vést ÚDP a výcvik na všechny potápěčské i instruktorské kvalifikační stupně CMAS, vést výcvikové středisko a vést vybrané specializační kurzy

Vstupní požadavky: Minimální věk 24 let, držitel CMAS I**, který vycvičil a udělil různé potápěčské  kvalifikace nejméně 60 potápěčům, má pro I*** doporučení svého zemského svazu a odevzdal (a obhájil) ) práci na předem zadané téma.

Kvalifikace Instruktor CMAS I***, oprávnění jejího držitele

a podmínky vedoucí k jejímu získání plně odpovídají požadavkům

ČSN EN 14413-1 a ČSN EN 14413-2 na školitele instruktorů

přístrojového potápění.

 

 

Speciální kvalifikace:

 

Potápěč pod ledem

Kvalifikace udělována po absolvování kurzu potápění pod ledem. Uděluje ji instruktor potápění pod ledem, který tuto kvalifikaci získá rovněž absolvováním speciálního kurzu.

 

CMAS potápěč s nitroxem

Základní kvalifikace umožňující potápění s nitroxovou směsí do koncentrace kyslíku ve směsi 40% a udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s kvalifikací minimálně CMAS instruktor potápění s nitroxem. Vstupním požadavkem je stupeň P** nebo rovnocenný.

 

CMAS pokročilý potápěč s nitroxem

Zvýšená kvalifikace umožňující potápění s nitroxovou směsí do koncentrace kyslíku ve směsi více než 40% a udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s kvalifikací minimálně CMAS pokročilý instruktor potápění s nitroxem. Vstupním požadavkem je stupeň potápěč s nitroxem.

 

CMAS míchač nitroxových směsí

Kvalifikace umožňující (i nepotápěči) míchat nitroxové směsi a provádět kyslíkový servis dýchacích zařízení. Je udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s příslušnou kvalifikací.

 

CMAS potápěč s trimixem

Kvalifikace umožňující potápění s trimixovou směsí a udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s kvalifikací minimálně CMAS instruktor potápění s trimixem. Vstupním požadavkem je stupeň pokročilý potápěč s nitroxem.

 

CMAS míchač trimixových směsí

Kvalifikace umožňující míchat nitroxové směsi a provádět kyslíkový servis dýchacích zařízení. Je udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s příslušnou kvalifikací.

Vstupním požadavkem je stupeň CMAS potápěč s nitroxem.

 

CMAS potápěč s polouzavřeným okruhem

Základní kvalifikace umožňující potápění s rebreatherem s polouzavřeným okruhem s jednou nitroxovou směsí a udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s kvalifikací minimálně CMAS instruktor potápění s polouzavřeným okruhem. Vstupním požadavkem je stupeň potápěč s nitroxem.

 

CMAS pokročilý potápěč s polouzavřeným okruhem

Základní kvalifikace umožňující potápění s rebreatherem s polouzavřeným okruhem s více nitroxovými směsemi k provádění efektivní dekomprese a udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s kvalifikací minimálně CMAS pokročilý instruktor potápění s polouzavřeným okruhem. Vstupním požadavkem je stupeň pokročilý potápěč s nitroxem nebo potápěč s polouzavřeným okruhem.

 

Absolvent kursu poskytování kyslíku (poskytovatel kyslíku)

Kvalifikace opravňující držitele k poskytování kyslíku v nouzových situacích a udělovaná úspěšným absolvování speciálního kurzu vedeného instruktorem s kvalifikací instruktor podávání kyslíku.