zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
1.2.2017

Členské příspěvky na rok 2017

 

Členské příspěvky na rok 2017

      

          Nevýdělečný člen         50,-Kč

          Výdělečný člen           200,-Kč

          Individuální člen           200,-Kč

 

Členské příspěvky je nutno zaplatit do setkání delegátů ( konference )

t.j.do 1.4.2017 ( termín setkání delegátů )

Do setkání delegátů je třeba zaslat seznam členů na rok 2017 na sekretariát

svazu. Adresa sekretariátu:  Svaz potápěčů Moravy a Slezska,Štefanikova 9a,

602 00 Brno.


13.11.2015

Stanovy SPMS


13.11.2015

Členské příspěvky SPMS

Členové SPMS provádějí platbu členských příspěvků na číslo účtu u České spořitelny a.s. Brno, Královo pole. Číslo účtu : 1353920309 / 0800 .

Seznamy členů zasílejte elektronickou poštou na originálním formuláři, na adresy:
vilem.liska@seznam.cz , františek.petr@quick.cz , jahns@seznam.cz , dtyml@centrum.cz .

Za účelem zpřehlednění a jednoznačné identifikace jednotlivých plateb na účet Svazu potápěčů Moravy a Slezska byl vypracován systém tvorby variabilního symbolu pro jednotlivé druhy plátců a plateb tak, aby příjemce platby mohl rychle a jednoznačně určit od koho a za jakým účelem byly jednotlivé platby poukázány. Tento systém je určen jak pro platby klubů, které jsou členy SPMS, tak i pro členy registrované u tohoto svazu.

 


13.11.2015

Kriteria pro přidělování dotací SPMS

Dotace budou přidělovány na činnost klubů, nikoliv na investice SPMS, nebo jejich opravy. Rovněž nemohou být přiděleny na budování, nebo opravy zařízení, které jsou majetkem klubů.

1.Dotace budou přiděleny po splnění povinností vůči SPMS. ( Zaplacení příspěvků, odevzdání seznamu členů, popřípadě jiných vyhlášených povinností.)                   

2.Na základě předloženého rozpočtu požadované akce.

Dotace budou přidělovány v tomto pořadí :   

1. Příspěvky na akce svazové organizované kluby.       

(Veteránka, Brněnská žaba,Vánoční kilometr a další akce schválené prezidiem SPMS.) 

2. Příspěvky na bazén. Podle počtu členů klubu.
Do   10   členů             1000,-Kč
Každý člen nad tento počet zvyšuje částku o 100,-Kč. (Př. 42  členů -  4.200,-Kč)

3. Příspěvky na soustředění mládeže do 18 let. (Popřípadě dopravu.)
( Podle počtu registrované mládeže. Na základě předloženého rozpočtu.)
Do   10   členů             1000,-Kč
Každý člen nad tento počet zvyšuje částku o 100,-Kč.(Př. 32 členů -  3.200,-Kč)

4. Příspěvky při založení sportovního oddílu.
( Ploutvového plavání, ragby.)
Do     20  členů              5000,-Kč
Do     50   členů               10000,-Kč      


Pokud požadované částky klubů překročí stanovenou částku z rozpočtu SPMS, budou tyto úměrně kráceny.Na dotace není právní nárok.

Způsob vyúčtování dotací.Kluby předloží  řádné vyúčtování s kopiemi dokladů z nichž dotace může představovat maximálně 70% nákladů. Součástí vyúčtování bude čestné prohlášení o uložení originálů faktur v účetnictví klubu.