zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
20.10.2021

Zpráva VK SPČR 2020 - 2021

V „kovidovém“ období 2020 – 2021 absolvovala výcviková komise pouze dvě řádná zasedání, a sice 4.- 5. června a 24.-25. září 2021. Běžnou agendu spočívající např. v poskytování informací instruktorům či vyřizování různých žádostí řešila komise průběžně prostřednictvím elektronické korespondence.

Výcviková komise

    V období let 2020 a 2021 došlo ve složení VK ke změnám – do jejích řad se vrátil Jarda Zetek, a naopak je opustil dlouholetý člen Honza Jahns, který zemřel 24. 7. 2021.    Výcviková komise SPČR tedy nyní působí ve složení: za SČP J. J. Čermák, M. Haták, J. Hovorka, P. Hruška, M. Nachtigal, L. Šefc, J. Zetek; za SPMS J. Holopírek, R. Hřib, I. Kratochvíl, A. Růžička, V. Vrbovský.

Výcvikové akce

   Rok 2020: Výcvikové akce s celostátní působností byly prakticky úplně znemožněny jarní a podzimní kulminací kovidové nákazy. Začínat jsme měli ve druhé polovině února školením z potápěčské teorie v rozsahu CMAS P3, které se však nekonalo, protože se nepodařilo naplnit stanovený minimální počet účastníků. Termíny dalších akcí již časově spadaly do první vlny pandemie, případně do doby těsně po ní, kdy se na tyto aktivity vztahovala zásadní omezení. Jednalo se o školení z metodiky vedení potápěčského výcviku, workshop k vedení potápěčského výcviku, školení instruktorů pořádané SČP a zkoušky na instruktory. Stejný osud potkal i tradiční podzimní akce – školení instruktorů pořádané SPMS a seminář instruktorů.

   Rok 2021: Z hlediska možnosti konání akcí se situace vyvíjela stejně jako v minulém roce, proto jsme jejich obvyklé předjarní a jarní termíny přesunuli na konec léta. Ani toto opatření, posuzováno podle dosažených výsledků, však příliš nepomohlo. Pro mizivý zájem muselo být opět zrušeno školení z teorie. Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku absolvovalo šest zájemců o získání instruktorské kvalifikace, a následně pět z nich i workshop k vedení výcviku. O završení této přípravy zkouškami však projevili zájem jen tři, závazně ovšem pouze jediný, takže zkoušky plánované na poslední zářijový víkend se nakonec neuskutečnily.   

Mimořádné prolongace oprávnění v letech 2020 a 2021

   Vývoj kovidové nákazy a souvisejících omezení v roce 2020 zvlášť citelně postihl členy instruktorského sboru SPČR, kterým pro prodloužení doby platnosti jejich instruktorských oprávnění na další pětileté období chyběla právě možnost absolvovat školení instruktorů 2020. Výcviková komise proto rozhodla o mimořádném prodloužení doby platnosti jejich kvalifikací do konce roku 2021. Podmínkou platnosti této mimořádné prolongace byla úhrada členských příspěvků SČP nebo SPMS na rok 2021.

   Ke stejnému mimořádnému opatření bylo nutno přistoupit i v následujícím roce - tentokrát o rok prodloužit platnost instruktorských kvalifikací expirujících uplynutím roku 2021. Toto mimořádné prodloužení do konce roku 2022 se samozřejmě vztahuje i na všechny instruktory, kterým tímto způsobem byla kvalifikace již jednou prodloužena (viz výše), a stejně jako v tomto případě je jeho platnost podmíněna úhradou členských příspěvků na příslušné období.

Plošná prolongace oprávnění všem instruktorům

   Na zasedání 24. a 25. 9. 2021 dospěla VK k závěru, že z důvodu nesystémovosti není žádoucí nadále pokračovat v mimořádných prolongacích aktuálně expirujících oprávnění vždy o rok. Výcviková komise se proto rozhodla akceptovat dřívější návrh svého člena L. Šefce, a sice plošně prodloužit o dva roky kvalifikace všem instruktorům – tedy nikoliv jenom těm, jejichž oprávnění aktuálně expirují. Instruktorům tak mj. bude poskytnuto více prostoru pro dosažení požadovaného počtu vycvičených potápěčů. Neméně důležitá je také skutečnost, že po návratu k zavedenému systému organizace přípravy instruktorů nebude díky tomuto opatření hrozit přehlcení školicí kapacity.

   V praxi to znamená, že instruktorská oprávnění s expirací 2022 budou tímto způsobem prodloužena do 31. 12. 2024, oprávnění s expirací 2023 analogicky do konce roku 2025 atd. Také u tohoto prodloužení bude jedinou podmínkou jeho platnosti úhrada členských příspěvků SČP nebo SPMS na příslušné dvouleté období.

   Oficiální sdělení v této věci se připravuje a obdrží je všichni členové instruktorského sboru SPČR.

Přerušení činnosti instruktora SPČR

   Na zasedání 4. a 5. června 2021 VK stanovila obecně platný postup pro přerušení činnosti instruktora SPČR:

   1. O přerušení činnosti požádá instruktor VK, žádost není třeba zdůvodňovat. Na dobu jednoho roku bude této žádosti vyhověno automaticky. Výcviková komise dá následně pokyn sekretariátům členských svazů SPČR nevystavovat po tuto dobu kvalifikační karty pro tohoto instruktora.

   2. V případě přerušení činnosti na dobu delší než jeden rok, ale kratší než tři roky, musí žadatel před reaktivací absolvovat povinné školení instruktorů, a zároveň splnit všechny požadované praktické disciplíny. O reaktivaci instruktor požádá VK, která jeho žádosti vyhoví za předpokladu splnění uvedených podmínek, doplacení členských příspěvků a informuje sekretariáty členských svazů SPČR o možnosti vystavovat kvalifikační karty pro tohoto instruktora.

Školitelé instruktorů kurzu Nitrox Blender

   Dne 25. září 2021 jmenovala VK Martina Aišmana a Silvestra Pěkníka školiteli instruktorů specializačního kurzu Nitrox Blender (míchač nitroxových směsí).

Vladimír Vrbovský                                                                                                                předseda výcvikové komise SPČR