zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
9.4.2019

Shromáždění delegátů SPMS - 30.3.2019 Kocourovec

Zápis z jednání shromáždění delegátů Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z .s.  konaného dne 30. 3. 2019 v Kocourovci.

 

          Přítomni: zástupci klubů dle prezenční listiny, prezidium, zástupci komisí SK, VK a KK SPMS.

          Při prezenci bylo ověřováno, zda klub, který přicházející delegáti zastupují, má splněny veškeré náležitosti. Současně měli delegáti možnost zakoupit svazové materiály.

          Konferenci zahájil prezident SPMS Ing. Ivan Kratochvíl, který přivítal přítomné a přečetl návrh programu shromáždění delegátů SPMS.

 

Program shromáždění delegátů SPMS:

 

Zahájení

 

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová)
 2. Zprávy o činnosti SPMS a odborných komisí SPČR v uplynulém období
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Zpráva o hospodaření SPMS v roce 2018
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Projednání dotací na projekty klubů
 7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2019
 8. Návrh na úpravu stanov
 9. Diskuse
 10. Přednesení návrhu usnesení shromáždění delegátů klubů SPMS a jeho schválení
 11. Závěr shromáždění

Občerstvení

 

Program byl schválen všemi přítomnými.

 

1. Volba komisí

Byly zvoleny plným počtem hlasů tyto komise:

Mandátová (F. Petr, R. Jahnova, L. Kalous) a

Návrhová (J. Holopírek, M. Trnka, I. Čepera).

 

2. Zpráva o činnosti a odborných komisí SPČR v uplynulém období

 

Úvodní zprávu o činnosti SPMS přednesl prezident SPMS Ing. Kratochvíl:

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení sportovní přátelé,

 

Scházíme se opět po roce, abychom vyhodnotili činnost svazu od předešlého jednání a zhodnotili zejména hospodaření a očekávaný plán financování akcí svazu v období následujícím. Je potřeba říci, že finance na běh závodní činnosti jsme jako svazy již obdrželi. Ale stále nejsou MŠMT přiděleny dotace na Organizování sportu pro svazy. Z informací plyne, že dotace budou o cca 280tis. Kč nižší než v roce minulém. Zdůvodňováno tím, že sportovní kluby si samy žádají o finanční prostředky dle jednotlivých výzev MŠMT.

Tedy finanční pokrytí činnost svazu by mělo býti zajištěno. Podrobnosti v zprávě o pláni financování na rok 2019.

V Usnesení z SD 17. 3. 2018. byl schválen rozpočet a výše svazových členských příspěvků n a tento rok. Je nutné pochopení výborů jednotlivých klubů včasné úhradě svazových příspěvků pro aktuální rok a zpracování Registrace členů jednotlivých klubů což dává předpoklad pro žádost o dotace v roce 2020.

Na dnešním jednání obdrželi přítomní delegáti klubů materiály v digitální formě s aktuálním návrhem pro novelizaci stanov svazu, který zahrnuje a upřesňuje požadavky zák. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. V prvním pololetí 2019 totiž autoři OZ teprve po 7 letech zveřejnili výklad jednotlivých § OZ.

Zdůrazněním je členství fyzických osob v pobočných spolcích a Svazu.V podstatě tvůrci zákona vysvětlují, že všechny fyzické osoby jsou vlastně členy Svazu. A Svaz má tolik členů jak je součet členů v jednotlivých klubech-pobočných spolcích. Tyto nejsou členy svazu, jak máme (a tak jsme to v 2014 pochopili), ale organizačními jednotkami Svazu jak to vlastně bylo, pokud jsme byli Občanské sdružení. Dle vysvětlení v Praktickém komentáři 2019 je uvedeno, jako takové nemají a nemohu mít své stanovy a řídi se stanovami SPMS.(jeto proti našim představám). Dále jsme ve stanovách SPMS neměli uvedeno, jak pobočné spolky vznikají.

Kuriosní byla představa tvůrců OZ, že Valná hromada musí svolat všechny členy tedy v našem případě cca 1700 fyzických osob. To se při jednáních podařilo změnit a platí naše představa o svolávání delegátů klubů. U delegáta musí být zřetelně určeno, kolik členů zastupuje.

Právnické osoby, které mohou být členy SPMS jsou zastupovány jen jedním statutárním zástupcem. Kdyby tedy Svaz byl svazem právnických osob, měl by jen tolik členů, kolik právnických osob zastupuje.

Pro Svaz je výhodné stávající uspořádání kdy Svaz má členy fyzické osoby a členy klubů-pobočných spolků tedy statutární výbor má při prosazování zájmů Svazu váhu cca 1700 členů.

Doufáme, že se v diskuzi vyjádříte k navrhovanému návrhu, který jste obdrželi v digitální formě při prezenci.

Další velmi důležitým bodem je návrh a sestavení kandidátky prezidia SPMS pro volební Shromáždění delegátů 30. 11. 2019. z dlouhodobých zkušeností jsme v návrhu stanov upravili počet členů prezidia na 7. je třeba odpovědné návrhy kandidátů, kteří budou mít organizační schopnost čas na odpovědnou práci a budou se dostatečně angažovat ve prospěch SPMS. Opět očekáváme diskuzi k této problematice.

 

Děkuji za pozornost,

 

Jednotlivé oblasti činnosti za uplynulé období zhodnotili pověření členové presidia nebo předsedové odborných komisí SPČR.

Výcviková     Jindřich Holopírek

Sportovní     Martin Trnka

Lékařská      Arnošt Růžička

Propagační   Libor Herman.

         

Výcvikové komise SPČR (J. Holopírek):

AKCE 2018

Školení z teorie v rozsahu P3 – 20 účastníků

Školení z metodiky vedení výcviku – 3 účastníci

Školení instruktorů SPČR Barbora – 12 účastníků

Zkoušky na kvalifikaci I1 a I2 – 2 účastníci, uspěl 1

Školení instruktorů SPČR Svob. Heřmanice – 13 účastníků

 

AKCE 2019

uskutečněné:

Školení z teorie v rozsahu P3  – únor; 13 účastníků

Školení z metodiky vedení výcviku - – březen; 7 účastníků (všichni absolvovali školení na P3)

Workshop k vedení výcviku - – březen; 4 účastníci (všichni absolvovali školení na P3 i školení z metodiky)

plánované:

Školení instruktorů SPČR Barbora – květen

Zkoušky na kvalifikaci I1 a I2 – květen; předpoklad lepší účasti než minulý rok

Školení instruktorů SPČR Svob. Heřmanice – říjen

Seminář instruktorů SPČR – listopad

 

Z ČINNOSTI VK

V roce 2018 bylo rozšířeno portfolio specializačních kurzů schválením výcvikových směrnic pro potápění tělesně postižených.

Dále proběhla rozsáhlá novelizace sborníku zkušebních testů z potápěčské teorie, v jejímž rámci bylo podstatně redukováno téma Plavidlo.

V zájmu optimalizace výcviku se v prosinci 2018 zúčastnila pracovní skupina složená z 9 členů VK týdenního workshopu v Egyptě. Cílem je vytvoření jednotné metodiky výcviku potápěčských dovedností se zvláštním zřetelem na efektivní řešení krizových situací. Finálním výstupem bude manuál pro instruktory SPČR na bází instrukčních fotografií, videí a textů.

Na základě požadavku sportovní komise SPČR byla vytvořena podkladová prezentace pro školení trenérů, zaměřená na bezpečné používání dýchacího přístroje při sportovních aktivitách v bazénu.

Vypracoval: Vladimír Vrbovský

 

Sportovní komise (M. Trnka):

Zpráva ze Sportovní komise a sportu za rok 2018

Financování

Rok 2018 byl revoluční z pohledu financování sportu v rámci našeho svazu a Svazu SPČR.
Na základě vytvořeného rozpočtu na financování sportovních aktivit a potřeb, byly finance
pro sport hned na začátku odděleny od ostatních svazových financí a byla garantována jejich výše. Tím si sportovci mohli s přidělenými financemi hospodařit v podstatě dle vlastního uvážení. Bylo podpořeno mnoho aktivit, jako například odměny sportovcům, všechny mistrovské soutěže ve všech disciplínách, liga mládeže PP a RP, časomíra na závodech, seminář rozhodčích a školení rozhodčích PP, RP a DPP II. a III. třídy. Pro vyhodnocování závodů za použití časomíry byla zakoupena multilicence doporučeného SW pro všechny kluby a byly odměněny osoby za zpracování a evidenci statistik závodních výsledků. Část prostředků bylo možné rozdělit i na všechny kluby s dětmi do 18-ti let.

 

Vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovní úspěchy

Na konci loňského roku proběhlo v Praze vyhodnocení nejlepších sportovců Svazu potápěčů České republiky za rok 2018. Loňský rok byl hodnocen jako velmi povedený hlavně z pohledu juniorské reprezentace. Sportovci byli finančně ohodnoceni dle dosažených úspěchů a dle stanovených pravidel.

Na přelomu července a srpna proběhlo v Istanbulu mistrovství Evropy juniorů. Zúčastnilo se ho 10 sportovců z ČR (5 chlapců a 5 dívek) a v konkurenci plavců z 18-ti států jednoznačně uspěli. Stali se třetím nejúspěšnějším týmem šampionátu za týmy Ruska a Turecka. Nejúspěšnějším českým ploutvovým plavcem byl Jakub Kovařík, který po loňském titulu mistra světa obhájil své prvenství i mezi elitou z Evropy a zvítězil na dvou tratích 50RP a 100RP. Další medaili, bronzovou, získal Jakub Klimpar na trati 100 BF. V této disciplíně byl jeho čas i novým českým juniorským rekordem. Ve štafetových závodech získlali junioři 1 x 4. Místo, 2 x 5. místo a 1 x 6. místo.

Naši senioři si vyplavali v létě z bazénu v Srbsku v Bělěhradě 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili, tyto získali na Světové univerziádě sportovců - studentů. Stříbrné medaile zajistil Jakub Jarolím, bronzovou medaili Barbora Sládečková. Klára Křepelková byla čtvrtá a David Musil skončil pátý. Ve stejném místě se plavalo i Mistrovství světa, kde se do finále probojoval Jakub Jarolím.
Na 100 BF skončil na pátém místě a na 50BF na místě sedmém. Ostatní závodníci zaznamenali několik finálových účastí a skončili do osmého místa, jiní se umístili do první desítky v osobních rekordech. Pěkný výsledek zaznamenala štafeta mix na 4x100BF, která obsadila 8. místo.

 

Distanční plavání s ploutvemi (DPP)

Stalo se již tradicí, že v rámci ploutvového plavání se plave také na volné vodě. Kromě sportovního výkonu je plavání na volné vodě, orientace v přírodním prostředí a vypořádání se sníženou viditelností i chladnější vodou, také dalším z důležitých prvků plaveckých dovedností, které u našich sportovců rozvíjíme. Celý letošní ročník Českého poháru v DPP, který se skládal ze tří kol, provázelo příznivé počasí, což bylo znát také na hojné účasti. Každého kola se zúčastnilo přes 90 závodníků. Mistrovství České republiky, které se pořádalo na Velkém Dářku u Žďáru nad Sázavou, se zúčastnilo rekordních 133 závodníků.

 

Sportovci v odborných komisích

Zuzana Svozilová (1989) je nově členkou Sportovní komise mezinárodní potápěčské federace CMAS. Zuzanu do této komise na základě výzvy CMAS nominoval Svaz potápěčů České republiky. Je skvělé, že má Česká republika opět po Zdenku Skružném svého zástupce přímo, jak se říká u zdroje. Věříme, že Zuzana přispěje svými reprezentačními zkušenostmi a vzděláním, k rozvoji našeho sportu i na mezinárodní úrovni.

Jakub Jarolím (1995) se stal po úspěchu na předloňských Světových hrách členem Komise sportovců Českého olympijského výboru. Jsme velmi potěšeni, že právě náš sportovec se stal členem této komise a bude nás zde zastupovat, třeba se i díky tomuto počinu jednou náš sport stane olympijským.

Vypracoval: Ing. Martin Trnka, zástupce v SK za SPMS       26.3.2019

 

Lékařská komise (A. Růžička):

Zpráva o činnosti lékařské komise SPČR pro rok 2018

Komise pracovala ve složení: MUDr. Pavel Macura ,prof. Radek Pudil, MUDr. J. Reitinger, MUDr. K. Šustr, za SPMS MUDr. A. Růžička

 1. Průběžné řešení aktuálních zdravotnických problémů ve spolupráci s ostatními komisemi a Prezidii svazů, členy SPČR.
 2. V říjnu 2O18 LK  připravila  program setkání potápěčských   lékařů ve VS potápěčů v Holetíně. Téma aktuální zdravotní problematika potápění.
 3. Prezentace činnosti LK SPČR byla na kongresu hyperbarické a letecké medicíny
 4. Zapojila se do evropského výzkumného programu bezpečného potápění ve spolupráci s organizací DAN Europe (cestovné)
 5. Příspěvky do e- Nemo na téma bezpečné potápění a potápěčská medicína, spolupráce s potápěčkými  časopisy ve smyslu  propagace svazové činnosti a práce LK.
 6. Dr.|Růžička v součinnosti LK a VK připravil materiál k výcviku resuscitace s využitím AED – zveřejněny na webu SPČR a SPMS

Vypracoval: MUDr.A.Růžička                          2.2.2019

 

Propagační komise (L. Herman):

 

V letošním roce propagační komise nechala vytvořit 4ks roll apu. Dva kusy pro SPMS a dva kusy pro kluby Žďár a Nautilus Břeclav. Těmto dvěma klubům chci poděkovat za propagaci svazu. Ostatní kluby by si mohly vzít příklad a lépe propagovat svůj mateřský svaz. Jak na závodech, tak i na svých akcí.

Jako každý rok se udělala ročenka pro Sdružení sportovních svazů. Zde bych chtěl taky poděkovat členům svazu, kteří dodali články do této ročenky.

Naše webové stránky: zde už pravidelně přibývají články ze všech závodů a výcvikové komise. Kluby bohužel možnost prezentace svých aktivit využívají jen sporadicky. 

Požádal bych tedy kluby o články ze svých soustředění, potápěčských akcí, instruktory o svých kurzech. 

Vypracoval: Herman Libor

 

3. Zpráva mandátové komise – přednesl František Petr:

 

F. Petr za mandátovou komisi sdělil přítomným, že k dnešnímu dni má Svaz 26 registrovaných klubů dle NOZ. Do této chvíle si splnilo povinnost zaplacení členských příspěvků 20 klubů a na tomto Shromáždění delegátů je přítomno 19 klubů, což je 95% přítomných.

Shromáždění delegátů je tudíž usnášeníschopné.

 

4. Zpráva o hospodaření v roce 2018 - přednesl viceprezident SPMS V. Liška:

 

Ve zprávě o majetkové podstatě SPMS ke dni. 31. 12. 2018 sdělil, že hmotný majetek SPMS činí 14 076 430 Kč a majetek celkem 18 433 535 Kč. Peníze na BÚ celkem 4 463 432,31 Kč a pokladna je 23 904 Kč. Úbytek hmotného majetku oproti roku 2017 činil bez vlivu odpisů 7 312 Kč.

Dále přítomné seznámil se Zprávou o čerpání prostředků programu 5 MŠMT - organizace sportu a je to celkem 1 201 101 Kč.

V dalším přítomné delegáty seznámil s provedenou inventarizací majetku a konstatoval, že nebyly shledány nedostatky.

Na závěr delegáty informoval o podání daňového přiznání SPMS za rok 2018 dne 1. 2. 2019.

Ke Zprávě o hospodaření za rok 2018 nebylo připomínek.

 

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu KK přednesl předseda M. Lošák

 

Kontrolní komise v minulém roce neobdržela ze strany členské základny ani jiného právního subjektu, stížnost nebo  požadavek , směrem  k činnosti presidia Svazu.  Presidium pracovalo dle schváleného plánu a průběžně řešilo problémy, které se vyskytly. Členové kontrolní komise se zúčastňovali jednotlivých zasedání  presidia a proto měla komise o činnosti presidia přehled. Hlavní úkol čekal  kontrolní  komisi  až v závěru roku, kdy se prováděla inventarizace svazového majetku a kdy rovněž proběhla kontrola účetnictví Svazu. Bylo konstatováno, že o svazový majetek je řádně  pečováno s péči  řádného  hospodáře. Rovněž nebylo zjištěno zcizení majetku. Dále komise konstatovala, že účetnictví je vedeno řádně v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č.504/2002Sb, ve znění pozdějších předpisů. Nebyl zjištěn schodek ani přebytek v pokladní hotovosti. Proběhla fyzická kontrola účetních dokladů,  jak z hlediska formální správnosti, tak i oprávněnosti. Veškeré náklady, účtované mimo plánovaný rozpočet, byly řádně projednány a schváleny presidiem.
Kontrolní komise upozorňuje na povinnost dodržovat přesné znění názvu klubu v souladu se zápisem ve spolkovém rejstříku.

Vypracoval :  Miroslav  L o š á k

 

 

6. Projednání projektů klubů na rok 2018

          V. Liška přednesl shromáždění požadavky na finanční dotace jednotlivým klubům a jejich účel. Šlo většinou o proplácení nákladů na bazény a soustředění mládeže a o 2 akce svazové (Brněnská Žaba PK Geofyzika Brno 40 000 Kč, a Vánoční kilometr PK Nautilus Břeclav 10 000 Kč).

          Návrh na přidělení prostředků SPMS provedlo prezidium SPMS dle schválených kritérií (bazén – počet členů x 100 Kč, soustředění mládeže – počet účastníků x 100).

          Přiděleno bylo: SP Laguna NJ – 17 100 + 14 600 Kč, KSP OL -17 000 +11 600, PK Argo OV – 6 500, PK Lachtan Brno – 2 600, PK Skorpen  Přerov – 9 600 + 5 600, Čochtan Žďár/S.- 19 500 + 6 400, PK Pasko Brno – 1 000, PK Manta Znojmo – 4 100, TZP Nemo Zlín – 19 900 + 15 400, PK Nautilus BV – 7 600 + 5 800 + 10 000 (V.Km), PK Poseidon Brno -1 700, PK Najada Hodonín – 3 400. PK Geofyzika Brno - 2 400 + 40 000 (B. žaba), PK Oceán Pro Zlín 9 200 + 8 500, PK Fast Fins cz 3 200 + 2 900, PK Permon Ostrava 1 200.

 

7. Návrh, projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

 

          Viceprezident SPMS V. Liška přednesl strukturované informace o navrhovaném rozpočtu na rok 2019:

          Příjmy: 797 000 Kč, (čl. přísp., karty CMAS, nájem Sládkova 27, nespec. příjmy).

          Dotace MŠMT – výzva č. 7 – dosud není známo, předpoklad cca 1 200 000 Kč.

          Výdaje: 1 287 000 Kč

Výdaje s odpisy hmotného majetku: 1 917 000 Kč

          Ztráta: 490 000 Kč (bez odpisů HM)

Ztráta včetně odpisů a nájmů a oprav střechy Sládkova: 1 120 000 Kč

 

8. Úprava stanov

          Byla projednána úprava stanov, po další diskuzi budou schválena na volebním shromáždění delegátů v listopadu.

9. Diskuse

P.Polišenský – byla vytvořena jednotná evidence členské základny a registru sportovců. Informoval o vytvoření tabulky členské základny dle požadavků MŠMT a interních požadavků SPMS. Zdůraznil, že je třeba tabulku minimálně 1 x ročně před koncem roku od všech klubů zaktualizovat. SMPS to pak pošle aktuálně na MŠMT, aby bylo možné žádat o dotace z MŠMT, jinak kluby dotace nemusí dostat. Jsou zde evidovány i karty pro potápěče. Požadavek z pléna byl, aby se k emailové diskuzi na toto téma používala pouze svazová adresa. Tento požadavek bude akceptován.

Téma z pléna - Registr vlastníků – pro spolky je termín registrace stanoven na rok 2021, ale nejsou ještě jasná pravidla, zda budeme muset všechny spolky udělat.

A. Růžička: Informoval o akci „Vylov si lahvinku“ v lomu v Hostěradicích dne 8. 6. 2018 a pozval k účasti na této akci. Pravidelně provádí i čištění lomů Hostěradice a Mašovice.

M. Vojta: Klub Nautilus Břeclav se již loni připojil k „Mezinárodnímu čistícímu dni“. Letos dne 21.9. 2019 již poněkolikáté proběhne čištění Dyje.

 

 

10. Přednesení návrhu usnesení konference a jeho schválení

Předseda návrhové komise J. Holopírek přečetl přítomným návrh usnesení.

 

Usnesení bylo přítomnými jednomyslně přijato.

Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 

Závěr konference

 

Prezident SPMS Ing. I. Kratochvíl poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup.

Po závěru bylo podáno občerstvení.

 

Kocourovec – 30. 3. 2019                                                  Zapsal: Jindřich Holopírek

 

Ověřil: V. Liška


FOTOGALERIE