zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
9.4.2018

Zápis z jednání shromáždění delegátů Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z .s. konaného dne 17. 3. 2018 ve Velkém Újezdu

            Přítomni: zástupci klubů dle prezenční listiny, prezidium, zástupci komisí SK, VK a KK SPMS.

            Při prezenci bylo ověřováno, zda klub, který přicházející delegáti zastupují, má splněny veškeré náležitosti. Současně měli delegáti možnost zakoupit svazové materiály.

            Konferenci zahájil prezident SPMS Ing. Ivan Kratochvíl, který přivítal přítomné a přečetl návrh programu shromáždění delegátů SPMS.

 

Program shromáždění delegátů SPMS:

Zahájení

 

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová)
 2. Zprávy o činnosti prezidia SPMS a odborných komisí SPČR v uplynulém období
 3. Zpráva o hospodaření SPMS v roce 2017
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Projednání projektů klubů
 7. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2018
 8. Návrh na stanovení výše členských příspěvků
 9. Diskuse
 10. Přednesení návrhu usnesení shromáždění delegátů klubů SPMS a jeho schválení
 11. Závěr shromáždění

Občerstvení

 

Program byl schválen všemi přítomnými.

 

1. Volba komisí

Byly zvoleny komise:

Mandátová (F. Petr, I. Halaška, Z. Joukl) a

Návrhová (J. Holopírek, I. Čepera, J. Čiřík).

 

2. Zpráva o činnosti prezidia a odborných komisí SPČR v uplynulém období

 

Prezident SPMS Ing. Kratochvíl ve svém úvodním projevu uvedl:

Vážené dámy, vážení pánové sportovní přátelé,

Toto shromáždění se schází v posledním roce 5ti letého volebního období. Přestože toto shromáždění se bude tak jako každoročně zabývat hospodařením minulého roku a rozpočtem na rok letošní dovolil bych si krátkou bilanci  činnosti tohoto volebního období.

Podařilo se stabilizovat postavení SPMS v rámci SPČR. Postupně se daří zajištovat potřebné dotace z jednotlivých programů MŠMT. Po tříletém úsilí jsme docílili vyčlenění části dotace (25%) pro SK tedy na soutěže pořádané v republice i v zahraničí. O této části dotace si plně rozhoduje SK.

Pro činnost sportu v ČR jsou podstatné dotace z MŠMT. Z těchto prostředků je zajištována zejména organizace sportu ve svazech-spolcích. Sportovní kluby-pobočné spolky mají své programy v rámci dotací MŠMT. Je tedy potřebné, aby členové statutárních orgánů pobočných spolků sledovali dění ve sportovním prostředí státu a včas reagovali na dotační výzvy MŠMT pro sportovní kluby. Tato situace vznikla kritikou dělení dotací na kluby s tím, že kluby kritizovali, mnohdy oprávněné skutečnosti, že prostředky dotací zůstávají na střešních organizacích a na kluby  se prakticky nedostanou. Je tedy nutná podstatně větší samostatnost funkcionářů a také všech členů sportovních klubů.

Loňský rok z důvodů korupčních afér Fotbalového svazu přišli dotační prostředky na organizaci spotu ve svazech až v měsíci říjnu. Prakticky od března jsme jako členové statuárního orgánu SPMS měli bezpočet jednání s MŠMT a SSS ČR. Nakonec  dotace přišla a nastaly problémy uvnitř SPMS s zúčtováním. Velká nekázeň klubů, neplnění termínů.

Pro  rok 2018 bylo slibováno zásadní zlepšení. Pravda je ovšem taková, že prostředky zatím nejsou. Výzvy na program 1 reprezentace a program 2 talenty je postupně naplňovány. Výzva na program 7 organizace sportu ve svazech neolympijských je odeslána ve výši 7 480 000 Kč. Z toho je navrženo vyčlenění 25% pro SK SPČR. To je část z prostředků na organizaci sportu ve svazech. Další prostředky mohou získat sportovní kluby z výzev MŠMT pro sportovní kluby a z prostředků měst a obcí. Přesto stále zůstává jako zásadní podpora a zázemí rodičů sportovců. Těmto patří velké poděkování.

Z celkové dotace po vyčlenění 25% pro sport, je podíl SPMS 30%, v roce 2017 bylo 28%. Určitou roli hraje také členská základna. Chtěl bych apelovat na funkcionáře klubů, aby se tímto problémem zabývali. Pokud vše dopadne dle očekávání a příslibů mohl by být letošní rok pro náš svaz úspěšný.

Na podzim nás čeká volební Shromáždění delegátů. Je potřeba usilovně pracovat na kandidátce nového prezidia a úpravě stanov SPMS.

 

Na závěr poděkoval za dlouholetou práci Ivanu Haraštovi a předal mu Stříbrný odznak SPČR.

 

Jednotlivé oblasti činnosti za uplynulé období zhodnotili pověření členové presidia nebo předsedové odborných komisí SPČR.

Výcviková        Jan Jahns

Sportovní         Martin Trnka

Výcviková        Jan Jahns

Lékařská          Arnošt Růžička

Propagační      Libor Herman.

           Výcvikové komise SPČR (J. Jahns):

Informoval o aktuálním složení VK pro funkční období 2016 - 2020 a o celostátních výcvikových akcích v garanci VK. Z úkolů, kterými se VK zabývala v roce 2017, mj. jmenoval zavedení nových dekompresních postupů, aktualizací sborníku zkušebních testů a nově zaváděnými specializačními kurzy. VK upozorňuje, že od letošního roku (2018) byly zavedeny jednodušší dekompresní tabulky. Probíhá intenzivní příprava inovace sborníku zkušebních testů z teorie tak, aby tyto testy byly rovněž k dispozici od roku 2019. VK poděkovala představitelům Lachtanu Brno, na jehož základně dlouhodobě probíhá většina zasedání VK, za podporu v podobě zajišťování podmínek pro jednání komise v přátelském prostředí. V závěru upozornil instruktory, kterým letošním rokem končí platnost oprávnění, na data konání školení instruktorů SPČR v tomto roce.

            Upozornění: V našem svazu je každoročně na jaře zajišťováno školení z potápěčské teorie vhodné k získání vyšších potápěčských a instruktorských stupňů. V letošním roce byla na tomto školení mimořádná účast – 20 účastníků. Připomněl, že svazy finančně podporují dosažení instruktorských oprávnění a zdůraznil, že současný instruktorský kádr je ve vysokém věku a je nutné jeho omlazení.

 

Sportovní komise (M. Trnka):

Začátkem letošního roku proběhlo na Brněnské přehradě vyhodnocení nejlepších sportovců Svazu potápěčů České republiky za rok 2017. Loňský rok byl hodnocen jako velmi úspěšný a to nejen z pohledu úspěchů, ale i z pohledu financování.

Naši senioři vylovili loni z bazénu 2 bronzové a 1 stříbrnou medaili. Nejdříve tomu bylo na Mistrovství Evropy, kde se podařilo získat jednu medaili, jedenáct finálových účastí a sedm překonaných rekordů ČR. Medaile byla bronzová za třetí místo ve smíšené štafetě na 4x100BF ve složení Jarolím, Sládečková, Horáková a Dofek. Dalším závodem byl vrcholný závod pořádaný 1 x za čtyři roky - Světové hry. Jsou neoficiální olympiádou neolympijských sportů. Právo plavat zde, mělo jen osm nejlepších plavců z posledního mistrovství světa. Nás reprezentovali dva účastníci - Jakub Jarolím a Zuzana Svozilová. Obrovský úspěch zaznamenal Jakub Jarolím, když získal bronzovou medaili v českém rekordu na 100BF a na poloviční trati 50BF byl dokonce stříbrný. Zuzana Svozilová plavala 400PP v českém rekordu a doplavala na šestém místě. Vystoupení plavců s ploutvemi bylo zaznamenáno i českou televizí a náš sport se výrazně zviditelnil nejen mezi sportovci, ale i mezi širokou veřejností. Velkou podporu a prezentaci Světových her zajistil i Český olympijský výbor, protože Česká republika byla jedinou zemí na Světových hrách, která měla Český dům v olympijském modelu.

Junioři se nechtěli nechat zahanbit a na juniorském Mistrovství světa v Tomsku získal Jakub Kovařík úžasné dva tituly mistra světa na 100 PP v plavání s ploutvemi a 100 RP v rychlostním potápění pod vodou. Bronzovou medaili získal Jakub Klimpar v disciplíně 50 BF a smíšená štafeta na 4x100 BF ve složení Kovařík, Klimpar, Uhlířová a Chromcová.

Je zřejmé, že úspěchy reprezentace jsou jen vrcholem důsledné a vytrvalé práce trenérů v našich klubech. V současnosti se na Moravě v klubech staráme o bezmála 800 mladých sportovců.

Nad rámec svazové podpory si v loňském roce mohli kluby zažádat napřímo na Ministerstvo školství o dotaci z programu VIII. Podle počtu členů jim byl zaslána dotace. Pro sportovní činnost se podařilo získat i prostředky z olympijského výboru. V neposlední řadě vyhlásilo Sdružení sportovních svazů program Mladý sportovec, ze kterého bylo možné čerpat finanční prostředky na organizaci kurzů, které jsou zaměřeny na rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí. Finančních prostředků pro aktivní kluby našeho svazu, bylo dle našeho názoru loni dostatek.

V průběhu roku byl zorganizován seminář a několik školení rozhodčích PP, RP a DPP. Díky svazové podpoře a velké práci Petra Polišenského, se zprovoznila časomíra a tato nám již nyní plně slouží. V loňském roce se stal Petr Polišenský předsedou subkomise PP a RP . V létě, byl do čela Sportovní komise SPČR zvolen Eduard Šíf z Litoměřic. Obě tyto funkce doposud zastával Josef Nekl, který se rozhodl po dlouholeté úspěšné práci pro sport, tyto aktivity ukončit, za což mu patří velký dík.

 

Lékařská komise (A. Růžička):

Komise pracovala ve složení: MUDr. Pavel Macura, prof. Radek Pudil, MUDr. J. Reitinger, MUDr. K. Šustr a MUDr. A. Růžička:

Průběžné řešení aktuálních zdravotnických problémů ve spolupráci s ostatními komisemi a Prezidii svazů, členy SPČR. V říjnu 2017 LK připravila program setkání potápěčských lékařů ve VS potápěčů v Holetíně na téma Aktuální zdravotní problematika potápění. Na kongresu hyperbarické a letecké medicíny Měříně byla prezentována činnosti LK SPČR. LK se zapojila se do evropského výzkumného programu bezpečného potápění ve spolupráci s organizací DAN Europe. LK pravidelně dává příspěvky do e- Nemo na téma bezpečné potápění a potápěčská medicína, spolupráce s potápěčskými  časopisy ve smyslu propagace svazové činnosti a práce LK. Dr. Růžička připravil v součinnosti LK a VK materiál k výcviku resuscitace s využitím AED – zveřejněny na webu SPČR a SPMS.

 

Propagační komise (L. Herman):

Seznámil přítomné s prací PK v roce 2017. Poděkoval členům, kteří včas dodávali příspěvky do Ročenky Sportovních svazů a za příspěvky na www stránky.

Propagační komise navrhla a nechala vyrobit Rollap pro účely svazu, banery pro závodní kluby pro vyvěšení na závodech v DP, RP a DPP. Požádal představitele klubů, aby tyto banery vyvěšovali na závodech a posílali fotky s články na www stránky.

 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2015.

            Zprávu přednesl viceprezident SPMS V. Liška:

Ve zprávě o majetkové podstatě SPMS ke dni. 31. 12. 2017 sdělil, že hmotný majetek SPMS činí 14 707 369 Kč, peníze na BÚ celkem 4 390 270,55 Kč, tedy majetek celkem 19 071 786 Kč. Úbytek hmotného majetku oproti roku 2016 činil 1 867 031 Kč, z toho odpisy činily 1 867 031 Kč. Nárůst majetku oproti roku 2016 bez vlivu odpisů činí 115 404 Kč.

Dále přítomné seznámil se Zprávou o čerpání prostředků programu 5 MŠMT - organizace sportu.

V dalším přítomné delegáty seznámil s provedenou inventarizací majetku a konstatoval, že nebyly shledány nedostatky.

Na závěr delegáty informoval o podání daňového přiznání SPMS za rok 2017 dne 20. 2. 2018.

Ke Zprávě o hospodaření za rok 2017 nebylo připomínek.

 

4. Zpráva kontrolní komise

Zprávu KK zpracoval předseda M. Lošák a přednesl člen M. Vojta.

KK v minulém roce neobdržela ze strany členské základny ani jiného právního subjektu, stížnost nebo požadavek, směrem k činnosti presidia Svazu. Prezidium pracovalo dle schváleného plánu a průběžně řešilo problémy, které se vyskytly. Členové KK se pravidelně zúčastňovali jednotlivých zasedání presidia, a proto měla KK o činnosti přehled. Hlavní úkol čekal KK až na závěr roku, kdy se prováděla inventarizace svazového majetku a kdy rovněž proběhla kontrola účetnictví Svazu. Bylo konstatováno, že o svazový majetek je řádně pečováno. Rovněž nebylo zjištěno zcizení majetku. Dále KK konstatovala, že účetnictví je vedeno řádně, v souladu s daňovými předpisy. Nebylo zjištěno rozdílu v účtech, ani v hotovosti. Veškeré náklady, účtované mimo plánovaný rozpočet, byly řádně projednány a schváleny prezídiem. Nebylo shledáno závad.

KK znovu upozorňuje na povinnost dodržovat přesné znění názvu klubu, dle zápisu ve spolkovém rejstříku. V opačném případě se klub vystavuje nebezpečí postihu. Při oficiálních jednáních i nepatrná změna, např. vypuštění uvozovek, může přivodit klubu problémy.

 

5. Zpráva mandátová komise

F. Petr za mandátovou komisi sdělil přítomným, že k dnešnímu dni má Svaz 28 registrovaných klubů dle NOZ. Do této chvíle si splnilo povinnost zaplacení členských příspěvků 20 klubů a na tomto Shromáždění delegátů je přítomno 17 klubů, což je 85% přítomných.

Shromáždění delegátů je tudíž usnášení schopné.

 

6. Projednání projektů klubů na rok 2018

            F. Petr přednesl shromáždění požadavky na finanční dotace jednotlivým klubům a jejich účel. Šlo většinou o proplácení nákladů na bazény a soustředění mládeže a o 2 akce svazové (Brněnská Žaba PK Geofyzika Brno 40 000 Kč, a Vánoční kilometr PK Nautilus Břeclav 10 000 Kč).

            Návrh na přidělení prostředků SPMS provedlo prezidium SPMS dle schválených kritérií (bazén – počet členů x 100 Kč, soustředění mládeže – počet účastníků x 100).

            Přiděleno bylo: SP Laguna NJ – 17 300 + 15 100 Kč, KSP OL -16 500 +11 200, PK Argo OV – 6 100, PK Lachtan Brno – 2 500, PK Skorpen  Přerov – 9 500 + 4 600, Čochtan Žďár/S.- 18 700 + 7 700, PK Pasko Brno – 1 000, PK Manta Znojmo – 3 600, TZP Nemo Zlín – 18 500 + 17 000, PK Nautilus BV – 7 200 +10 000 (V.Km), PK Poseidon Brno -1 700, PK Najada Hodonín – 3 600. PK Geofyzika Brno - 2 700 + 40 000 (B. žaba), PK Oceán Pro Zlín 10 100 + 9 100, PK Fast Fins cz 2 000.

Přidělení prostředků bylo všemi přítomnými schváleno.

 

7. Návrh, projednání a schválení rozpočtu na rok 2018

            Viceprezident SPMS V. Liška přednesl strukturované informace o navrhovaném rozpočtu na rok 2018:

            Příjmy: 885 000 Kč, (čl. přísp., karty CMAS, nájem Sládkova 27, nespec. příjmy).

            Dotace MŠMT – výzva č 7 činí 7 480 000 Kč, a z toho pro sport vyčleněna částka 25%, tj. 1 870 000 Kč a pro SPMS 30%, tj. 1 683 000 Kč na organizaci sportu. Program. I pro SPČR 3 794 000. Kč, program II – 950 000 Kč.

            Výdaje: 1 690 200 Kč

            Ztráta: 715 980 Kč (bez odpisů HM).

 

Návrh rozpočtu byl všemi přítomnými schválen.

8. Návrh na stanovení výše členských příspěvků

Prezident svazu navrhl, aby roční členské příspěvky zůstaly na stejné výši (200 a 50 Kč) i pro další období.

Bylo schváleno hlasy všech delegátů.

 

9. Diskuse

A. Růžička: Informoval o akci čištění lomu v Hostěradicích dne 28. 4. 2018 v 10,00h a pozval k účasti na této akci.

I. Kratochvíl: Informoval o Hyperbarickém centru, které bylo vybudováno v Ostravě – budova Sládkova. Toto centrum je plně funkční a pro zájemce o prohlídku je k dispozici po předchozí domluvě. Pro jeho plné zprovoznění je však nutné získat lékaře s odpovídající odbornou kvalifikací.

 

10. Přednesení návrhu usnesení konference a jeho schválení

Předseda návrhové komise J. Holopírek přečetl přítomným návrh usnesení.

 

Usnesení bylo přítomnými jednomyslně přijato.

Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 

Závěr konference

Prezident SPMS Ing. I. Kratochvíl poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup.

Po závěru bylo podáno občerstvení.

Velký Újezd – 17. 3. 2018                                                                    Zapsal: Jindřich Holopírek

Ověřil: V. Liška


FOTOGALERIE