zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
10.6.2018

ORIENTAČNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016            O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni")

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku

(dále jen "Správce"),

 

_______________________________________________

                                                           (vypsat název)

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen "ZOPS") zpracovávat moje Osobní údaje

 

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresu místa pobytu
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostí o dotace, vyřizování pojištění, zvyšování osobní kvalifikace apod.).

 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány               a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1) až 4) po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

 • příslušnému sportovnímu svazu (SPMS, SPČR)
 • Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00 – střešní organizace (dále jen Sdružení)
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

 

a to za účelem

 

 • vedení evidence členské základny Sdružení na základě směrnic Sdružení a s tím souvisejícími činnostmi
 • identifikace na soutěžích
 • žádosti o státní dotace na základě §6b ZOPS
 • vydávání kvalifikačních oprávnění.

 

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek moje

 

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy
 4. sportovní výsledky

 

Za účelem

 

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, …)
 • prezentace na webových stránkách
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i moje

 

 1. telefonní číslo
 2. e-mail
 3. rodné číslo (není povinné, lze škrtnout)
 4. informace o platnosti zdravotní prohlídky

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o státní dotace, vyřizování pojištění, zvyšování osobní kvalifikace apod.)

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

 • příslušnému sportovnímu svazu (SPMS, SPŘR)
 • Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. – střešní organizace

 

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

 

 

V ………………………… dne …………... ….…………………………………………………..

                                                                                   Jméno a příjmení                   PODPIS

                                                                                   (u nezletilých podpis zákonného zástupce)