zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
7.2.2019

Zpráva z jednání výcvikové komise

Zasedání VK SPČR 1/2019

Lachtan Brno, 25. a 26. ledna

Prvního zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) v letošním roce se zúčastnili J. Hovorka, P. Hruška, M. Nachtigal, L. Šefc, J. Jahns, I. Kratochvíl, A. Růžička a V. Vrbovský. 

 

Projekt optimalizace výcviku. Podstatnou část svého zasedání věnovala VK výstupům z workshopu uskutečněného počátkem prosince 2018 v Egyptě. Instruktážní videa k vybraným cvikům postupně zpracovává J. Zetek. Výcviková komise se zaměřila na výběr fotografií pořízených v rámci workshopu pro účely dalšího využití. Doprovodné texty k jednotlivým cvikům připravuje J. Hovorka.

Informace z technického výboru (TC) CMAS. Jedná se o výbor CMAS pro výcvik, jehož členem je od roku 2017 L. Šefc, který si zde díky vlastní aktivitě vybudoval důležitou pozici s možností zasahovat do tvorby a úpravy standardů. Efektivitu jednání TC CMAS však snižují nedostatečná jazyková vybavenost některých členů a laxní přístup k operativnímu projednávání připomínek, návrhů apod. prostřednictvím elektronické komunikace.

Náměty ze Semináře instruktorů SPČR 2018. Výcviková komise se postupně zabývá řešením námětů ze strany instruktorského sboru, které byly prezentovány na semináři instruktorů. Týkaly se umístění seznamu barokomor v ČR na web (již splněno), dále vytvoření vzoru nouzového plánu z hlediska splnění nároků příslušných technických norem a jeho zveřejnění na webu, a také sladění bezpečnostních a výcvikových standardů SPČR s požadavky technických norem na přítomnost zařízení pro podávání kyslíku v rámci poskytování první pomoci při jakékoli potápěčské činnosti.

Upgrade resuscitační figuríny. Existuje možnost propojení resuscitační figuríny Little Anne s PC, případně s příslušně vybavenou aplikací Android za účelem přesného vyhodnocování účinnosti prováděných úkonů. Cena cca 3.500 Kč, podrobné informace na vyžádání u člena VK A. Růžičky.

Prodlužování doby platnosti instruktorských oprávnění v roce 2019. V souladu s čl. 5.1.8 platných VS SPČR pověřuje VK k prodlužování doby platnosti instruktorských kvalifikačních stupňů na základě splnění předepsaných podmínek: za SČP J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorku a L. Šefce; za SPMS I. Kratochvíla, A. Růžičku a V. Vrbovského.

Objednávání kvalifikačních karet. Výcviková komise důrazně upozorňuje na přesné dodržování postupu vyžadovaného sekretariátem SČP. Tento požadavek zahrnuje veškeré kvalifikační karty včetně specializačních a v plné míře platí i pro školitele instruktorů pověřené VK k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikačních stupňů.

Příští zasedání VK je plánováno na 5. a 6. dubna 2018.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR