zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
18.12.2019

Zápis z jednání shromáždění delegátů Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s.

Zápis z jednání shromáždění delegátů Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s.

konaného dne 30. 11. 2019 v Přáslavicích – Kocourovci.

Přítomni: zástupci klubů dle prezenční listiny, dosavadní prezidium.

           Při prezenci bylo ověřováno, zda klub, který přicházející delegáti zastupují, má splněny veškeré náležitosti. Přitom jim byly předány volební lístky se seznamy kandidátů do prezidia a revizní komise SPMS. Současně měli možnost zakoupit svazové materiály.

           Shromáždění řídil prezident SPMS Ing. Kratochvíl, který přivítal přítomné a přečetl návrh programu konference, který byl vzápětí schválen.

 

Program shromáždění delegátů SPMS:

 

 1. Volba komisí
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Zpráva o činnosti prezidia a odborných komisí SPČR v uplynulém období
 4. Informace o hospodaření za část období 2019
 5. Zpráva kontrolní komise o její činnosti v uplynulém období
 6. Volební řád a jeho schválení
 7. Volby členů prezídia a kontrolní komise
 8. Přestávka, občerstvení
 9. Vyhlášení výsledků voleb
 10. Diskuse
 11. Návrh usnesení a jeho schválení
 12. Zakončení shromáždění – oběd

 

1. Volba komisí

 

Byly zvoleny komise mandátová (František Petr, Ivo Čepera, Vladimír Kalus), volební (Milan Vojta, Petr Polišenský, Helena Janásková) a návrhová (Jindřich. Holopírek, Radka. Jahnová, Dalibor Kratochvíl).

 

2. Zpráva mandátové komise

 

Mandátová komise ústy Františka. Petra sdělila přítomným, že se na konferenci dostavili zástupci 20 z 24 členských klubů SPMS, tedy delegáti ze 83,30 % členských klubů a konference je tudíž usnášení schopná. Je přítomno 27 oprávněných delegátů.

 

3. Zpráva o činnosti prezidia a odborných komisí SPČR v uplynulém období

           

Zprávu o činnosti přednesl prezident SPMS Ivan Kratochvíl

Vážené dámy, vážení pánové sportovní přátelé, vítám Vás na dnešním jednání, úvodem musím bohužel oznámit smutnou zprávu v tomto roce nás navždy opustili dlouholetí členové našeho svazu, a to Zdeněk Joukl a Ivan Harašta, prosím o povstání a uctění jejich památky minutou ticha.

Dnešní Shromáždění delegátů je volební, zde si zvolíte nové prezidium SPMS na další volební období. Co jsme za uplynulých 5 let pro svaz udělali. Toto období je první obdobím, kdy platí NOZ a to zák. 89/2012 Sb. tedy období, kdy se ze zákona občanská sdružení přetransformovala na spolky dle uvedeného zákona. V praxi to bylo provedeno tak, že Min. vnitra předalo seznamy občanských sdružení příslušným krajským soudům dle místa sídla. Tímto se do spolkového rejstříku dostaly všechny naše kluby, které kdy se do SPMS hlásili tedy i kluby které zanikly nebo dlouhodobě nevykazovali činnost. Našim úkolem bylo do roku provést transformaci SPMS na zapsaný spolek a klubů na pobočné spolky.  Podstatné je, že NOZ zrušil přes 650 zákonů a spolky mají stejné povinnosti jako obchodní společnosti. V praxi to znamená, zánik nebo zrušení klubu již není možné tím, že přestane pracovat a komunikovat, ale musí provést svoji „likvidaci“ jako jakákoliv obchodní společnost. Likvidátor je ze zákona statutární představitel-předseda klubu. Postupně řada klubů reagovala a provedl úkony pro to abychom je mohli zaregistrovat jako naše pobočné spolky. V našich stanovách jsme těmto v souladu ze zákone odvodil plnou právní subjektivitu a tedy jsou plně právně odpovědni za své jednání.

K dnešnímu dni je ještě 27 bývalých klubů, které situaci nepochopili nepřetransformovali se na pobočný spolek. U těchto zjišťujeme přes finanční úřady bezdlužnost těchto subjektů. Pokud nebudou mít dluhy zrušíme je u Krajského soudu v Brně. Pokud bude dluh předáme soudu k následnému řešení likvidace. Určitě to nebude pro tento subjekt zdarma.

Během tohoto volebního období se podařilo stabilizovat postavení SPMS v rámci SPČR. Postupně se zvyšuje podíl našeho svazu na přidělovaných dotacích. Pro rok 2020 požádá SPČR o dotaci ve výši 8 250 000 Kč na schůzce statutárních zástupců členských svazů budeme, žádat o 1/3 z této částky. Vše ovšem předpokládá úzkou spolupráci uvnitř Svazu pro zajištění hladkého průběhu čerpání to je včasné a přesné vyúčtování přidělených prostředků. Stále je velká snaha MŠMT přidělovat dotace přímo na jednotlivé kluby.  Zde je potřeba ze strany klubů sledovat výzvy včas reagovat a řádně vyúčtovat. Bylo by dobré kopie posílat na SPMS, jelikož v důsledku se pak MŠMT na Svaz obrací pro dořešení situace.

Do budoucna se o dotace bude starat NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA,    která převezme tyto pravomoci od MŠMT k 1. 6. 2020.   Finance pro sport budou mít ve statním rozpočtu samostatnou kapitolu.  Jsme informováni, bude navýšení o 1miliardu Kč oproti roku 2019. jednou z důležitých podmínek je registr sportovců. Ten se v současné době upřesňuje a důležité je uvádět skutečnou členskou základnu, která platí příspěvky (to je zase podmínka NOZ).  Naši závodníci, kteří mají vynikající výsledky v soutěžích čerpají podstatnou část dotačních prostředků.  Jsme si však vědomi, že bez zajištění sponzorů, podpory rodičů a prostředků z krajský a obecních úřadů by činnost závodních klubů byla nereálná. Patří proto poděkování funkcionářům klubů za jejich činnost. 

Finanční pokrytí činnost svazu pro rok 2019 je zajištěno. Podrobnosti v zprávě o plnění finančního rozpočtu na rok 2019.

Na jednání Shromáždění delegátů 30. 3. 2019.  obdrželi přítomní delegáti klubů materiály v digitální formě s aktuálním návrhem pro novelizaci stanov svazu, který zahrnuje a upřesňuje požadavky zákona č.  89/2012 Sb. Občanského zákoníku. V prvním pololetí 2019 autoři OZ teprve po 7 letech zveřejnili výklad jednotlivých § OZ.

Zdůrazněním je členství fyzických osob v pobočných spolcích a Svazu. V podstatě tvůrci zákona vysvětlují, že všechny fyzické osoby jsou členy Svazu. Svaz má tolik členů kolik je členů v jednotlivých klubech-pobočných spolcích a samostatných členů. Tyto (tedy kluby) nejsou členy svazu, jak vnímáme (a tak jsme to v 2014 nepochopili), ale organizačními jednotkami Svazu jak to vlastně bylo, pokud jsme byli Občanské sdružení. Dle vysvětlení v Praktickém komentáři 2019 je uvedeno, jako takové nemají kluby ani nemohu mít své stanovy a řídi se stanovami SPMS.(je to proti našim představám) tedy je potřeba si uvědomit, že přesto, i když je kluby mají ve Sbírce listin uvedené, jsou ze zákona neplatné. Doporučujeme výborům klubů-pobočných spolků tyto třeba v obdobném znění nazvat Usnesení výboru klubu. Dále jsme ve stanovách SPMS neměli uvedeno, jak pobočné spolky vznikají. Toto je v návrhu Stanov SPMS upřesněno.

Představa tvůrců Občanského zákoníku byla že Valná hromada musí svolat všechny členy tedy v našem případě cca 1500 fyzických osob. To se při jednáních podařilo změnit a platí naše představa o svolávání delegátů klubů. U delegáta musí být zřetelně určeno, kolik členů zastupuje.

Právnické osoby, které mohou být členy SPMS jsou zastupovány jen jedním statutárním zástupcem. Kdyby tedy Svaz byl svazem právnických osob, měl by jen tolik členů, kolik právnických osob zastupuje.

Pro Svaz je výhodné stávající uspořádání kdy Svaz má členy fyzické osoby a členy klubů-pobočných spolků tedy statutární výbor má při prosazování zájmů Svazu váhu cca 1500 členů.

Doufáme, že se v diskuzi vyjádříte k navrhovanému návrhu, který jste obdrželi v digitální formě při prezenci na březnovém Shromáždění delegátů. Tento návrh Stanov SPMS ještě doplníme o poslední poznatky a zveřejníme na webových stránkách.

Ve stanoveném termínu budou pobočné spolky vyzvány k vyjádření se k případným změnám stanov SPMS.

Další velmi důležitým bodem je návrh a sestavení kandidátky prezidia a Kontrolní komise SPMS pro volební Shromáždění delegátů 30. 11. 2019. Z dlouhodobých zkušeností jsme na listopadovém zasedání upravili počet členů prezidia na 9. Tento návrh necháme schválit. Je třeba odpovědné návrhy kandidátů, kteří budou mít organizační schopnost čas na odpovědnou práci a budou se dostatečně angažovat ve prospěch SPMS. K volbě je zpracován Volební řád SPMS. Tento návrh je v několika výtiscích na jednacích stolech. Opět očekáváme diskuzi k této problematice pro konečné potvrzení kandidátky.

 

Dále byly předneseny zprávy o činnostech jednotlivých odborných komisí SPČR:

 

Výcviková komise

zprávu zpracoval předseda Vladimír Vrbovský, přednesl Jindřich Holopírek:

 

Výcviková komise SPČR je odbornou komisí s působností pro celý Svaz potápěčů ČR. Zabývá se problematikou výcviku v oblasti rekreačního přístrojového potápění podle standardů Světové potápěčské federace CMAS. 

   Ke stěžejním úkolům výcvikové komise patří příprava nových a školení stávajících instruktorů, na jejichž odborné erudici závisí úroveň výcviku jak na základní potápěčské kvalifikace, tak v nadstavbové oblasti široké nabídky specializačních kurzů. Tuto činnost zajišťuje metodicky, organizačně i personálně.

   O svých aktivitách pravidelně referuje prostřednictvím webových stránek cmas.cz, na kterých se zároveň nacházejí aktuálně platné dokumenty vztahující se k potápěčskému výcviku, jako jsou směrnice nebo testy, najdete zde také kontakt na všechny instruktory s platnou kvalifikací a další užitečné informace.

 

SLOŽENÍ VÝCVIKOVÉ KOMISE

   V roce 2019 na členství ve výcvikové komisi z pracovních a zdravotních důvodů rezignoval Jaroslav Zetek a na základě nominace prezidiem SPMS byl do výcvikové komise kooptován Roman Hřib.

   Členské svazy SPČR jsou nyní ve výcvikové komisi zastoupeny takto:

SPMS – Vladimír Vrbovský (předseda výcvikové komise), Jindřich Holopírek, Roman Hřib, Jan Jahns, Ivan Kratochvíl, Arnošt Růžička

SČP – Jiří Čermák, Miloslav Haták, Jiří Hovorka, Petr Hruška, Milan Nachtigal, Luděk Šefc

   Ke kontaktování kteréhokoliv člena výcvikové komise je možné využít každoročně aktualizovaný adresář, který je k dispozici na již zmíněném webu cmas.cz.

 

AKCE 2019

   Každoroční portfolio výcvikových akcí, garantovaných výcvikovou komisí po metodické, organizační a personální stránce, se na základě potřeb a požadavků jak instruktorského sboru SPČR, tak i kandidátů instruktorské kvalifikace ustálilo v podobě, která vyplývá z následujícího přehledu těchto akcí v letošním roce:

- Školení z teorie v rozsahu P3 se konalo v únoru ve výcvikovém středisku Barbora za účasti 13 posluchačů na Lachtanu Brno, přednášeli Arnošt Růžička, Vladimír Vrbovský a Jindřich Holopírek.

- Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku se konalo v březnu na školicím středisku SČP Barbora. Zúčastnilo se 7 zájemců o instruktorskou kvalifikaci, přednášeli Vladimír Vrbovský a Milan Nachtigal.

- Workshop k vedení potápěčského výcviku se uskutečnil rovněž v březnu na Barboře pod vedením J. Hovorky a M. Nachtigala.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP proběhlo v květnu na Barboře pod vedením Miloslava Hatáka, účast 7 instruktorů.

- Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a I2 se uskutečnily v květnu na Barboře. Před zkušební komisí ve složení Ivan Kratochvíl (předseda), Miloslav Haták a Luděk Šefc předvedli své kvality 4 zájemci o instruktorské oprávnění. U zkoušek uspěli a kvalifikaci CMAS I2 získali 2. Na neúspěšném vystoupení zbývajících 2 kandidátů se podepsaly závažné nedostatky ve vědomostech.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS proběhlo v říjnu ve Svobodných Heřmanicích pod vedením Vladimíra Vrbovského. Zúčastnilo se 15 instruktorů, kterým přednášeli Arnošt Růžička, Jindřich Holopírek a Vladimír Vrbovský.

- Seminář instruktorů SPČR 2019 se konal v listopadu v osvědčených prostorách hotelu Kobero v Říčanech u Brna. Organizaci a odborný program zajistil předseda výcvikové komise, zúčastnilo se 39 instruktorů, z toho 20 příslušných členstvím k SPMS.

PLÁNOVANÉ AKCE 2020

Kalendář akcí, garantovaných výcvikovou komisí na příští rok, se již nachází na webu cmas.cz včetně uvedení data, místa konání a kontaktu na vedoucí či koordinátory těchto akcí.

Výcviková komise doporučuje všem zájemcům o instruktorskou kvalifikaci, aby kromě povinného školení z metodiky vedení výcviku uvažovali také o nepovinných segmentech přípravy instruktorských kandidátů, tedy o školení z teorie a o workshopu k vedení výcviku. Zkušenosti úspěšných absolventů instruktorských zkoušek jednoznačně potvrzují, že takový přístup se vyplatí. Tlumočte, prosím, toto doporučení ve vašich klubech.

PROJEKTY 2020

Projekt optimalizace výcviku

Předpokládá se finální zpracování dokumentace pořízené v rámci workshopu výcvikové komise na konci roku 2018 a její doplnění do podoby metodického celku, sestávajícího z instruktážních videí a textů s obrazovými přílohami. Hotový materiál, určený všem instruktorům, má přispět k usnadnění výcviku, a zároveň ke sjednocení používaných postupů.

Projekt komplexní přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci

Výcviková komise přichází s návrhem komplexní přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci. Jedná se o intenzivní týdenní kurz zakončený zkouškami, kterým předchází školení, workshop a konzultace podle požadavků účastníků. Využití této příležitosti k získání instruktorské kvalifikace nabízí následující výhody:

- soustředění přípravy ke zkouškám do uceleného bloku oproti obvyklé praxi, kdy jsou jednotlivé části této přípravy realizovány odděleně v rámci několika víkendů v průběhu února až června;

- přezkoušení v bezprostřední návaznosti na školení a konzultace z teorie, školení z metodiky a workshop, kdy lze očekávat, že účastníci budou mít získané poznatky v čerstvé paměti;

- zařazení do projektu Nový instruktor zaručuje i v tomto případě úspěšným absolventům zkoušek úhradu podstatné části vynaložených prostředků.

V současnosti probíhá monitorování ohlasu na nabídku této formy přípravy a zkoušek nových instruktorů. Podrobnější informace včetně kontaktu pro sdělení zájmu o účast najdete na webu cmas.cz v sekci Informace z výcvikové komise.

OPERATIVNÍ AGENDA

   Výcviková komise zasedá 4 – 5krát do roka. Běžnou agendu, která zahrnuje především žádosti instruktorů související s výcvikem a s prodlužováním doby platnosti instruktorských kvalifikací, vyřizováním náležitostí kolem vydávání kvalifikačních karet apod., řešíme v době mezi zasedáními operativně prostřednictvím elektronické pošty.

Výcviková činnost je koordinována výcvikovou komisí SPČR (VK) ve složení Vladimír Vrbovský, Ivan Kratochvíl, Arnošt Růžička, Jan Jahns, Roman Hřib  a Jindřich Holopírek za SPMS a Jiří Hovorka, Milan Nachtigal, Luděk Šefc, Petr Hruška, Miloslav Haták a Jiří Jordán Čermák za SČP.

           

Sportovní komise:

Zprávu ze sportovní činnosti za období 2015–2019 přednesl Martin Trnka

 

Sportovní komise SPČR se schází každoročně přibližně 4krát do roka a je složena ze zástupců jednotlivých sportovních disciplín. Za SPMS se sportovní komise účastní pan Petr Polišenský za PP, paní Jitka Dostálová za DPP, paní Hana Běhalová za UWR a pan Martin Trnka za talentovanou mládež.

Sportovní komise řeší organizaci celé sportovní činnosti a soutěží ve svazu. Připravuje rozpočet pro sportovní činnost a kontroluje jeho čerpání, řeší způsoby rozdělování jiných finančních prostředků, provádí výběr a návrhy nových reprezentačních trenérů, sleduje sportovní činnost v jednotlivých disciplínách a připravuje metodiky pro různé oblasti, kde je to třeba, řeší nastalé aktuální problémy a spory. Ve sportovní komisi došlo během posledních let k velké obměně, odešel dlouholetý předseda pan Josef Nekl z našeho svazu a nahradil ho pan Eduard Šíf ze Svazu českých potápěčů. I přes tuto změnu si myslím, že sport ve svazu neutrpěl, jednání probíhají v dobré atmosféře a vždy jsme se dokázali dohodnout.

Největším úspěchem za poslední roky je to, že finanční prostředky pro sport se oddělují ještě před tím, než se použijí na další činnost svazu. Sport tedy může opravdu hospodařit v průběhu roku se svým rozpočtem a případně si dělat vlastní korekce a přesuny, kde jsou priority. Na druhou stranu musím říct, že se daří finančně podpořit všechny mistrovství České republiky v jednotlivých disciplínách a ostatní nejvýznamnější soutěže a zbývá i na uspořádání různých školení.

 

SUBKOMISE SK POD VEDENÍM ČLENŮ SPMS

Zástupci SPMS mají nyní na starost a své předsedy ve třech sportovních disciplínách, a to v plavání s ploutvemi pana Petra Polišenského, v distančním plavání s ploutvemi paní Jitku Dostálovou a v podvodním ragby paní Hanu Běhalovou.

V naší zásadní a největší disciplíně ploutvového plavání se Petr Polišenský této nelehké funkce předsedy ujal po Pepovi Neklovi. Subkomise se pravidelně schází 1 x ročně a připravuje se tam kalendář akcí a závodů, jednotlivé hrací řády závodů a pravidla fungování.

V plavání s ploutvemi se díky finanční podoře svazu a Petrovi Polišenskému podařily velké věci.
          Na bazénech máme k dispozici opět funkční časomíru a dokonce máme možnost vidět výsledky z probíhajících závodů na internetu on-line. Máme i nový program
na organizaci závodů a registraci závodníků.

Mezi rozhodčími došlo k důležité změně v jejich organizaci. Ujal se toho pan Zdeněk Přivřel, který udělala revizi seznamu aktuálních rozhodčích, zavedl systém pravidel, evidence, proškolování a postupu rozhodčích do vyšších tříd a díky tomu máme nyní rozhodčích na závodech dostatek a není problém je sehnat.

V disciplíně distančního plavání s ploutvemi na volné vodě se i díky Jitce Dostálové, která to má na starost, provedla řada změn, které vedly k tomu, že se výrazně zvýšil počet zájemců o tuto disciplínu a nyní je například na MČR přes 130 závodníků. Je to určitě dobře, protože nově došlo na CMASu k oddělení této disciplíny
od bazénových disciplín a bude se jezdit na samostatné mistrovství světa a Evropy.

 

REPREZENTAČNÍ TRENÉŘI ZE SPMS

V letošním roce došlo k volbě nových reprezentačních trenérů jednotlivých sportovních disciplín. Za PP a RP v seniorské kategorii a DPP celkově, máme novou reprezentační trenérku paní Zuzanu Svozilovou. Zuzana má velké osobní zkušeností jako dlouholetá reprezentantka, odbornostní předpoklady a vhodné vzdělání. Žezlo převzala po svém tatínkovi Zbyňkovi Svozilovi, který již kandidovat na reprezentačního trenéra nechtěl. Za distanční plavání s ploutvemi (DPP) bude asistentkou Zuzany Svozilové paní Jitka Dostálová.

V juniorské kategorii PP a RP zůstal ve své funkci reprezentačního trenéra pan Vladimír Beneš z Liberce a jako asistenta k němu zde máme zástupce z Moravy pana Romana Padalíka.

 

ZÁSTUPCI SPMS V ODBORNÝCH KOMISÍCH

V loňském roce se dosáhlo poměrně velkého úspěchu také v tom, že členkou Sportovní komise mezinárodní potápěčské federace CMAS se stala Zuzana Svozilová a členem Komise sportovců Českého olympijského výboru pan Jakub Jarolím.

 

KLUBOVÁ ČINNOST SPMS

V rámci klubů, které se zabývají sportovní činností, došlo k jejich rozšíření o jeden klub. Z klubu v Přerově se část lidí oddělila a vznikl zde nový klub FASTFIN. Tento klub zahájil dobře svou činnost, provádí nábor nových členů, realizuje pravidelné tréninky, zúčastňuje se závodů, má mezi svými členy i juniorské reprezentanty a dokonce uspořádal i první závody.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem, kteří sport v našem svazu realizují či podporují, protože se toho udělalo za poslední roky opravdu hodně a držím jim, i nově příchozím palce, do další práce.

 

Lékařská komise

Zprávu přednesl MUDr. Arnošt Růžička

Komise pracovala ve složení: MUDr. Pavel Macura ,prof. Radek Pudil, MUDr. J. Reitinger, MUDr. K. Šustr, za SPMS MUDr. A. Růžička

 1. průběžné řešení aktuálních zdravotnických problémů ve spolupráci s ostatními komisemi a Prezidii svazů, členy SPČR.
 2. v říjnu 2O19 LK připravila program setkání potápěčských lékařů ve VS potápěčů v Holetíně. Téma aktuální zdravotní problematika potápění.
 3. Prezentace činnosti LK SPČR byla na kongresu hyperbarické a letecké medicíny
 4. Zapojila se do evropského výzkumného programu bezpečného potápění ve spolupráci s organizací DAN Europe (cestovné)
 5. Příspěvky do e-Nemo na téma bezpečné potápění a potápěčská medicína, spolupráce s potápěčskými časopisy ve smyslu propagace svazové činnosti a práce LK.
 6. MUDr. Růžička v součinnosti LK a VK připravil materiál k výcviku resuscitace s využitím AED – zveřejněny na webu SPČR a SPMS, poslední aktualizace resuscitace zahrnuje resuscitací dětí do 18 let.

 

Propagační komise

Zprávu propagační komise přednesl Libor Herman

Propagační komise ve volebním období 2014 - 2019

Do propagační komise byli v roce 2014 určeni Petr Polišenský, Zdeněk Přivřel a Libor Herman.

Za volební období jsme vytvořili několik roll uppů, svazových plakátů, transparentů, a na konci roku PF za SPMS. Každý rok pro sdružení sportovních svazů dáváme články do ročenky SSS.

Na svazových stránkách přibývají články ze života a akcí klubů včetně fotografií. Pořizujeme fotografie z vyhodnocení sportovců, vánočního kilometru a jiných akcí. I přes velké zlepšení dodávání článků bych požádal kluby o články z jejich soustředění a klubového života. Také instruktory bych požádal o články z výcviku nových potápěčů ať má příští propagační komise lehčí život a nemusí se stále dožadovat článků.

Libor Herman

 

VOLEBNÍ ŘÁD – PROVEDENÍ ZMĚNY

Prezident SPMS Ivan Kratochvíl přednesl návrh na změnu volebního řádu, a to v bodě č. II odst. 3 Hlasovat může delegát na základě plné moci. O této skutečnosti nechal prezident SPMS hlasovat.

Hlasování: PRO 15, PROTI 11, zdržel se 1

Volby budou probíhat dle platných stanov (delegát který má písemnou plnou moc je oprávněn za něj hlasovat).

 

4. Informace o hospodaření za část období 2019.

 

Zprávu přednesl víceprezident SPMS Vilém. Liška:  

 

            Náklady celkem:                  1 669 975,39

 

            Z toho zápůjčky                        77 341,13

            Z toho odměny                        188 500,-                 

 

            Výnosy celkem                    1 694 991,71

 

            Z toho příspěvky                     176 020,-

            Z toho karty CMAS                  88 500,-

 

            Účetní zisk (před zaúčtováním odpisů) činí + 25 016,32

 

            Na běžném bankovním účtu ke dni 28.11.2019je zůstatek:   4 330 056,26 Kč

            Peníze v hotovosti ke dni 28.11.2019: 33 251,87 Kč

 

            Program III, dotace MŠMT příjem 1 000 000 Kč

            Vyčerpáno                                       1 000 998,16 Kč

 

            Přijde Program III. Dotace MŠMT 89 000 Kč

            Zůstává k použití SPMS do konce roku 2019 88 002 Kč

            Tedy - vyčerpání dotace bez spoluúčasti.

 

5. Zpráva kontrolní komise o její činnosti v uplynulém období.

 

            Zprávu kontrolní komise SPMS zpracoval její předseda M. Lošák a přednesl Milan Vojta.

Kontrolní komise dnešním dnem končí své pětileté funkční období.  Od roku 2014 do dnešního dne pracovala ve složení Mgr. Milan Vojta, Ing. Radka Jahnová a Miroslav Lošák. Práce KK nespočívala jen v kontrole účetních dokladů Svazu a účelovému využívání dotačních prostředků jednotlivých klubů, ale rovněž kontrola celistvosti majetku Svazu. K tomu byla prezidiem každoročně vypracována směrnice, na jejímž základě pak byly prováděny kontroly, ať přímo svazového majetku, nebo majetku Svazu svěřeného do užívání jednotlivým klubům, nebo jedincům, za účelem plnění úkolů pro Svaz. K těmto kontrolám byla každoročně kontrolní komisi podávána zpráva, nejdříve konferenci a později shromáždění delegátů pobočných spolků, tak jak je to uvedeno ve stanovách. Za celou pětiletou dobu nemusela KK řešit porušení povinnosti při správě dotačních prostředků. Rovněž nebylo zjištěno zcizení majetku Svazu. Hned v prvním roce působení bylo úkolem KK napomáhat při zavádění pravidel NOZ u Svazu, t.zn. být nápomocni při převádění klubu na pobočné spolky. Tento úkol se ukázal jako opravdu náročný a do dnešního dne není ještě splněný. Stále máme z JUSTICE evidenčně kluby, které nereaguji a řeší se problém jejich zrušení výmazem ze spolkového rejstříku. Dořešení těchto kostlivců bude jeden z prvotní ch úkolů nově zvoleného prezídia a kontrolní komise.

Další náplni činnosti KK bylo sledování plnění usnesení ze shromáždění delegátů prezidiem.  Za tím účelem se členové KK účastnili, s laskavým svolením prezídia, zasedání jednotlivých prezídií, tak aby byli (jak se říká) v obraze a mohli mít okamžitě připomínky k případným odchylkám v rozhodnutích prezídia.  Posledním úkolem, který před stávající KK stál, byl dohled nad probíhajícím sestavováním kandidátek do prezídia a KK.  Ne vše je vždy přesně dáno Stanovami. Rovněž podávání návrhu na kandidáty do volených orgánu Svazu není stávajícími Stanovami dostatečně ošetřeno.  Rovněž dnes předložený „VOLEBNÍ ŘÁD“ neřeší, jak reagovat na situaci, kdy je znovu do prezidia navrhován stávající člen prezídia, který se v letošním roce nezúčastnil ani jedné schůze prezídia a vůbec nepracoval. V předchozích letech měl absenci tří až pěti zasedání. Proč takový člověk znova kandiduje, když dává tímto způsobem najevo, jak je pro něj práce v prezídiu důležitá. Část kontrolní komise si myslí, že by se do podmínek kandidatury mělo zapracovat i hodnocení z předchozí činnosti dotyčného v orgánech Svazu. Rovněž ti, co navrhují kandidáty by měli řádně vážit svá rozhodnutí.

Na závěr bych chtěl poděkovat nejen kontrolní komisi, ale i celému prezidiu za obětavou pětiletou práci, kterou prováděli obětavě, bez ohledů na čas. Věřte, že to v nejasné atmosféře NOZ nebylo zcela jednoduché a do budoucna se to nejeví v lepším světle.

Děkuji za pozornost.

 

Diskuse k předneseným zprávám

 

Petr Polišenský informoval o evidenci členů. Pobočným spolkům budou zaslány formuláře a pokyny k vyplnění. Prázdný formulář bude vyvěšen na webových stránkách SPMS.

Ivan Kratochvíl informoval o programu organizace sportu ve formátu prezentace, který bude rozeslán pobočným spolkům. Prezident informoval o právě probíhající výstavě historie potápění v technickém muzeu Brno

Vilém Liška upozornil na povinnost hlášení změn kontaktních údajů.

Milan Vojta pozval členy na Vánoční kilometr.

Arnošt Růžička pozval členy na akci Hostěradice 2020.

Milan Vojta informoval o vydávaných publikacích historie potápění.

 

6. Volební řád a jeho schválení

           

Předseda volební komise Milan Vojta seznámil delegáty s návrhem volebního řádu.

Lošák navrhuje změnu bodu č. VI (1) odst. C) – členství ve spolku z jednoho roku na tři roky

Hlasování pro 15, zdržel se 6. proti 6

Navržená změna byla přijata.

 

Hlasování pro schválení volebního řádu

pro 25, proti 0, zdržel se 2

Volební řád vstupuje v platnost.

 

Předseda volební komise vyzval kandidáty, aby se představili.

Jednotliví kandidáti se představili.

 

Martin Trnka vznesl dotaz, z jakého důvodu je návrh na devět členů prezídia ne 11 členů, navrhuje 11členné prezídium.

Ivan Kratochvíl vysvětlil, že z 11 členů pracují aktivně a příkladně pouze tři členové. Z tohoto důvodu je návrh na snížení počtu členů prezidia – 9členné.

 

Předseda volební komise nechal hlasovat o návrhu Martina Trnky (11členné)

Hlasování pro jedenáctičlenné prezídium. Pro 10, proti 17, zdržel se hlasování 0.

Návrh nebyl přijat

 

Předseda volební komise nechal hlasovat o prezídia (9členné).

Hlasování pro devítičlenné prezídium. Pro 17, proti 10, zdržel se hlasování 0.

Návrh byl přijat. Pro další období bude prezídium o počtu 9.

             

7. Volby členů prezídia a kontrolní komise

 

Předseda volební komise poučil přítomné o způsobu volby. Do volební urny jednotliví zástupci klubů vhazovali volební lístky se jmény jimi vybraných kandidátů.

Oprávnění delegáti obdrželi volební lístky a provedli tajnou volbu. Volební komise zahájila sčítání hlasů

 

8. Přestávka, občerstvení

 

9. Vyhlášení výsledků voleb

 

Předseda volební komise – Milan Vojta seznámil delegáty s výsledky hlasování

Do Prezídia SPMS byli zvoleni kandidáti:

Martin Trnka - 25 ( hlasů ), Helena Janásková - 25, Petr polišenský - 23, Jindřich Holopírek - 21, Vilém Liška - 21, Pavel Rákos - 20, Arnošt Růžička - 19 ,

Ivan Kratochvíl – 18, Libor Herman - 16

 

Do Kontrolní komise byli zvoleni kandidáti:

Radka Jahnová – 26, Milan Vojta – 21, Miroslav Lošák - 19

 

10. Diskuse

 

Dalibor Kratochvíl přednesl návrh na změnu stanov v oblasti vystoupení pobočného spolku/likvidace. Návrh rozeslal pobočným spolkům a žádá jejich delegáty, aby se jeho návrhem zabývali.

Vilém Liška upřesnil některé podrobnosti k problematice vystoupení pobočného spolku, zejména v oblasti nemovitého majetku – nezbytná právní úprava.

Ivan Kratochvíl upozornil na význam pojmů, které zasahují do této problematiky.

 

11. Přednesení návrhu usnesení shromáždění delegátů a jeho schválení

 

            Předseda návrhové komise J. Holopírek přečetl přítomným návrh usnesení, který byl s drobnou opravou přijat. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

 

12.  Závěr shromáždění

 

Předseda volební komise Milan Vojta poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup. Popřál všem šťastné Vánoce 2019 i úspěšný nový rok 2020

 

Doplnění zápisu:

Po shromáždění delegátů se na své první zasedání sešlo prezidium, zvolené pro období 30.11. 2019 až 30.11. 2024 a zvolilo prezidentem SPMS Ing. Ivana Kratochvíla a viceprezidentem pana Viléma Lišku. Oba jmenovaní se v souladu se stanovami SPMS stávají statutárním orgánem SPMS. Kontrolní komise zvolila do svého čela pana Milana Vojtu.

 

                                                                                          Zapsal: Jindřich Holopírek

 

Usnesení shromáždění delegátů pobočných spolků Svazu potápěčů Moravy a Slezska (SPMS),

konaného dne 30. 11. 2019 v Přáslavicích – Kocourovci.

 

Shromáždění delegátů SPMS

 1. bere na vědomí zprávu o činnosti prezidia SPMS přednesenou prezidentem Ing. Ivanem Kratochvílem a zprávy z jednotlivých odborných komisí SPČR.
 2. bere na vědomí informaci o hospodaření za část období 2019 přednesenou viceprezidentem SPMS Vilémem Liškou.
 3. bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise SPMS v uplynulém období přednesenou předsedou komise Miroslavem Lošákem.
 4. schvaluje volební řád.
 5. schvaluje výjimku ze schváleného volebního řádu v části II, odstavec 3
 6. pro následující pětileté volební období zvolilo nové prezidium SPMS ve složení: Martin Trnka, Helena Janásková, Petr Polišenský, Jindřich Holopírek, Vilém Liška, Pavel Rákos, Arnošt Růžička, Ivan Kratochvíl, Libor Herman.
 7. pro totéž období zvolilo kontrolní komisi SPMS ve složení: Radka Jahnová, Milan Vojta Miroslav Lošák.

 

Hlasování pro přijetí usnesení: 26 pro, 1 zdržel, 0 proti

 

Nově zvolené prezídium zvolilo statutární orgán SPMS, jmenovitě: prezident Ivan Kratochvíl a viceprezident Vilém Liška.

Nově zvolená kontrolní komise si zvolila svého předsedu Milana Vojtu

 

V Kocourovci, dne 30. 11. 2019.                                      zapsal Jindřich Holopírek.