zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
30.10.2017

ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE A AUTOMATIZOVANÁ EXTERNÍ DEFIBRILACE DOSPĚLÝCH

Materiál pro výcvik ( instruktory ) ale nejen pro ně.

ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE A AUTOMATIZOVANÁ EXTERNÍ DEFIBRILACE DOSPĚLÝCH
Při poskytování první pomoci dbejte na bezpečnost – ověřte zda nehrozí Vám či zachraňovanému žádné nebezpečí.
Prvním krokem je ověření stavu vědomí. Jemně zatřeste jeho rameny a hlasitě jej oslovte:
“Jste v pořádku?" Pokud postižený reaguje a nehrozí mu žádné další nebezpečí, ponechte jej v poloze, ve které se nachází. Zkuste zjistit jeho potíže a zajistěte pro něj nezbytnou pomoc. Opakovaně kontrolujte jeho zdravotní stav.
Dalším krokem je ověření stavu průchodnosti dýchacích cest
Pokud je to nutné, přetočte postiženého na záda.
Položte vaší ruku na čelo postiženého a jemně mu zakloňte hlavu. Pomocí prstů vaší druhé ruky, které položíte pod špičku brady, vytahujte jeho bradu vzhůru. Tímto manévrem zprůchodníte dýchací cesty, Přítomnost dýchání po uvolňovacím manévru zkontrolujete prostřednictví třech vašich smyslů : Pohledem na hrudník zjistíte přítomnost dechových exkurzí. Poslechem slyšíte vydechovaný vzduch postiženého a na své tváři cítíte vydechovaný vzduch.
Když postižený nereaguje a nedýchá normálně a pokud je v blízkosti někdo další, požádejte jej o přivolání záchranné služby (155, event. 112), jinak pomoc přivolejte sami.
Pokud je to možné, zůstaňte během hovoru přímo u postiženého.
Pro lepší komunikaci s operátorem tísňové linky aktivujte na telefonu funkci hlasitého odposlechu.
Pošlete někoho, aby vyhledal a přinesl AED (pokud je přístroj k dispozici). Pokud není nablízku nikdo další, neopouštějte pacienta a zahajte KPR.
Klekněte si z boku vedle postiženého. Položte zápěstní část dlaně vaší ruky na střed hrudníku postiženého (místo odpovídá dolní polovině hrudní kosti polovině hrudní kosti). Na hřbet první ruky přiložte shora dlaň vaší druhé ruky. Propleťte svoje prsty a ověřte, zda netlačíte na žebra postiženého. Propněte svoje horní končetiny v loktech. Netlačte na horní část břicha, ani dolní okraj hrudní kosti. Úplně se nahněte nad hrudník postiženého tak, aby vaše horní končetiny směřovaly kolmo dolů. Stlačte hrudní kost do hloubky přibližně 5 cm (nikoliv více než 6 cm). Po každém stlačení tlak rukou úplně uvolněte, ale neztrácejte kontakt s hrudníkem. Opakujte stlačování hrudníku frekvencí 100–120 stlačení za minutu.
Provádějte samotnou srdeční masáž (nepřerušované stlačování hrudníku frekvencí 100–120 stlačení za minutu).
Po provedení 30 stlačení hrudníku znovu zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy a vytažením brady vzhůru. Po provedení 30 stlačení hrudníku znovu zprůchodněte dýchací cesty záklonem hlavy a vytažením brady vzhůru. Palcem a ukazováčkem vaší ruky položené na čele stiskněte měkkou část nosu a uzavřete nosní dírky. Ponechte ústa postiženého pootevřená, ale stále vytahujte jeho bradu vzhůru.
Běžným způsobem se nadechněte, obemkněte svými rty ústa postiženého a pevně je přitiskněte. Vdechujte plynule do úst postiženého po dobu asi jedné
sekundy, jako když běžně dýcháte. Současně sledujte, zda se jeho hrudník zvedá. V takovém případě byl váš umělý vdech účinný Při stálém udržování hlavy v záklonu a vytahování brady vzhůru, oddalte svoje ústa a sledujte pokles hrudníku během vydechnutí. Znovu se normálně nadechněte a umělý vdech zopakujte, aby byly provedeny celkem dva umělé vdechy po sobě. K provedení dvou vdechů nepřerušujte srdeční masáž na dobu delší než 10 sekund. Poté okamžitě vraťte ruce na správné místo na hrudníku a proveďte dalších 30 stlačení.
Pokračujte ve střídání srdeční masáže a umělých vdechů v poměru 30:2 Při stálém udržování hlavy v záklonu a vytahování brady vzhůru, oddalte svoje ústa a sledujte pokles hrudníku během vydechnutí. Znovu se normálně nadechněte a umělý vdech zopakujte, aby byly provedeny celkem dva umělé vdechy po sobě. K provedení dvou vdechů nepřerušujte srdeční masáž na dobu delší než 10 sekund. Poté okamžitě vraťte ruce na správné místo na hrudníku a proveďte dalších 30 stlačení.
Pokračujte ve střídání srdeční masáže a umělých vdechů v poměru 30:2
Pokud nejste vyškoleni nebo nemůžete provádět umělé dýchání
Pokračujte pouze v srdeční masáži
Okamžitě po přinesení AED proveďte následující úkony:
Zapněte AED a defibrilační elektrody nalepte na odhalený hrudník postiženého.
Pokud je na místě více zachránců, nepřerušujte KPR během nalepování defibrilačních elektrod. Pokud by trup postiženého byl mokrý, utřete hrudník.
Postupujte podle pokynů hlasové nebo vizuální nápovědy
Ujistěte se, že se během analýzy srdečního rytmu nikdo postiženého nedotýká.
Pokud je výboj doporučen, podejte výboj Zajistěte, aby se nikdo postiženého nedotýkal. Na základě pokynu přístroje stiskněte tlačítko „Výboj“ (plně automatické AED podají výboj zcela automaticky). Okamžitě zahajte KPR v poměru 30:2. Pokračujte podle pokynů hlasové nebo vizuální nápovědy
Pokud není výboj doporučen, pokračujte v KPR
Okamžitě pokračujte v KPR. Postupujte podle pokynů hlasové nebo vizuální nápovědy
Při nedostupnosti AED pokračujete v KPR
Nepřerušujte resuscitaci dokud:
• vám zdravotnický personál nedá pokyn k jejímu ukončení,
• se postižený nezačne skutečně probouzet, hýbat, otevírat oči a normálně dýchat,
• nebudete vyčerpáni.
Pokud nereaguje, ale normálně dýchá
Pokud jste si jistí, že postižený normálně dýchá, ale přesto nereaguje, otočte jej na bok do zotavovací polohy
Samotným prováděním KPR dojde k obnovení srdeční činnosti velmi výjimečně.
Pokud si nejste zcela jistí, zda došlo k obnovení srdeční činnosti, pokračujte v provádění KPR.
Příznaky obnovení srdeční činnosti jsou:
• probouzení se,
• spontánní pohyb,
• otevírání očí,
• normální dýchání.
Stále buďte připraveni znovu zahájit KPR, pokud by se stav postiženého zhoršil
Poznámky k výuce
Náhlá srdeční smrt je jednou z hlavních příčin úmrtí v Evropě.. Většina srdečních zástav nekardiálního původu je způsobena respirační příčinou, jako je tonutí (často u dětí) a asfyxie. Umělé dýchání má stejně jako stlačování hrudníku zásadní význam pro úspěšnou resuscitaci těchto postižených.
Hlavními příznaky srdeční zástavy jsou bezvědomí a nepřítomnost normálního dýchání.
2: Okamžité zahájení KPR
Okamžité zahájení KPR může dvoj- až čtyřnásobně zvýšit šanci na přežití srdeční zástavy
3: Časná defibrilace
Defibrilace provedená do 3–5 min od kolapsu může zvýšit šanci na přežití až na 50–75 %. Tohoto výsledku lze dosáhnout za pomoci veřejně přístupných AED nebo AED v místě události. 21,23,33
Rozpoznání srdeční zástavy
Rozpoznání srdeční zástavy může být náročné. Svědci kolapsu musí srdeční zástavu rychle rozpoznat, aby mohli aktivovat řetězec přežití. Bylo prokázáno, že kontrola pulzu na krční tepně (nebo na jakémkoliv jiném místě), není spolehlivou metodou potvrzení nebo vyloučení funkčního krevního oběhu. Lapavé dýchání se v prvních minutách po vzniku srdeční zástavy může vyskytovat u více než 40 % postižených. Pokud k lapavému dýchání od počátku přistupujeme jako k příznaku srdeční zástavy, zvyšuje se šance na přežití. Při nácviku základní neodkladné resuscitace by měl být význam lapavého dýchání zdůrazňován zpočátku přistupujeme jako k příznaku srdeční zástavy, zvyšuje se šance na přežití. 43 Při nácviku základní neodkladné resuscitace by měl být význam lapavého dýchání zdůrazňován. Každý postižený, který nereaguje a nedýchá normálně, musí být považován za člověka se srdeční zástavou, který potřebuje KPR. Svědci by měli pomýšlet na srdeční zástavu u každého s probíhajícím záchvatem křečí.

 

Kompletní materiál v příloze.

 


SOUBORY KE STAŽENÍ